Vi har en opportunistisk förvärvsstrategi, men förvärvar endast välskötta och framgångsrika bolag som med vår erfarenhet, kunskap, nätverk och kompetens kan utvecklas till att bli ännu starkare. Här blir våra tre ledord entreprenörskap, decentralisering och långsiktighet extra påtagliga.

Vi har en långsiktig inställning till värdeskapande och avyttrar i regel aldrig ett innehav.

Vi tycker att vi särskiljer oss från många andra aktörer som fokuserar på företagsförvärv då vi dragit nyttiga lärdomar från vår långa erfarenhet som exemplifieras av att vår koncernledning ackumulerat varit involverade i över 50 företagsförvärv och även grundat flertalet egna bolag.

Vi har utifrån detta arbetat fram en förvärvsmodell som adresserar identifiering av potentiella förvärv, utvärdering, genomförande och uppföljning av det förvärvade bolaget:

Ta kontakt med oss om du vill bli en del av Vestum

Vi söker kontinuerligt engagerade och motiverade entreprenörer och bolag. Om du är intresserad av att ta en förutsättningslös diskussion får du gärna höra av dig.

Kontakta oss

Vestums process

Identifiering

Identifiering

Vi strävar efter att kontinuerligt föra diskussioner med intressanta förvärvskandidater både direkt och genom företagsrådgivare. Totalt utvärderas över ett hundratal bolag årligen.

Utvärdering

Utvärdering

Potentiella förvärv utvärderas utifrån en mängd parametrar där Vestum skapar sig en djupare förståelse för affärsmodell, risker, marknadsposition, konkurrenslandskap, finansiell historik och utsikter samt nyckelpersoners fortsatta engagemang. I samband med utvärderingen utformar Vestum en värdeskapandehypotes om hur vi kan vara med och bidra för att driva lönsam tillväxt.

Genomförande

Genomförande

I genomförandefasen går Vestum igenom en bekräftande kommersiell, legal och finansiell genomlysning av det förvärvade bolaget som avslutas med förhandling och avtalssignering.

Uppföljning

Uppföljning

Efter att förvärvet har genomförts utarbetas en plan tillsammans med koncernledningen för hur verksamheten kan involveras i koncernen på bästa sätt för att dra nytta av de fördelar som kommer med att vara en del av Vestum. Utöver att tillsammans arbeta med strategiska frågor som uppstår håller det förvärvade bolagets ledning en kontinuerlig dialog med delar av koncernledningen. Fokus i den löpande styrningen är tillväxt, lönsamhet och kapitalbindning.

Nyttan av att vara en del av Vestum

Vi stödjer dotterbolagen med industriellt och tekniskt kunnande, samt adressera frågor inom strategi, processer och genomförande. I samband med detta drar vi ofta nytta av vårt nätverk av branschspecialister som vi byggt upp genom åren.

Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling och kunskapsöverförande mellan bolagen och stöttar personlig utveckling för såväl ledande befattningshavare som övrig personal.

Med Vestum som ägare får bolagen en ägare med långsiktigt perspektiv på värdeskapande.

Vi strävar efter att uppnå ”best practice” genom att applicera upprepbara bevisade metoder och professionella standarder i samtliga bolag.
I Vestum möts bolagen av människor som stöttar och utvecklar varandra. Vår kultur präglas av tävlingsinriktning, entreprenörsanda och ödmjukhet.