Vestum arbete kännetecknas av ärlighet och öppenhet, men också hög integritet samt i enlighet med alla regelverk. Vilket är avgörande för att bibehålla förtroendet hos kunder, anställda och allmänheten.

Sund konkurrens och pålitlighet är avgörande för att Vestums dotterbolag ska bibehålla långsiktiga relationer med sina kunder. Att vidta illojala eller olagliga konkurrensbegränsande åtgärder, ha samröre med oetiska affärspartners samt agera i strid med uppdragets eller bolagets intressen skadar anseendet och utgör en affärsrisk. Detta gäller även misstanke om korruption vilket kan uppstå i relationen med kunder samt med leverantörer och underentreprenörer.

Vestum har nolltolerans avseende mutor, och respekterar fullt ut kunders önskemål om att helt avstå från gåvor, luncher och middagar. I de fall representation förekommer, såsom luncher med mera, får det inte råda någon tvekan om dess affärsmässiga legitimitet. Förvärvsmodellen med ett ömsesidigt fokus på värderingar och delägarskap i Vestum stärker det koncerngemensamma intresset för affärsetik. Våra ställningstaganden kring bland annat etik och antikorruption framgår i uppförandekoden och gäller hela koncernen. En insiderpolicy preciserar hanteringen av aktiekurspåverkande information. Vestums visselblåsartjänst ger såväl anställda som utomstående möjlighet att anonymt via en krypterad kommunikationskanal anmäla farhågor om avvikelse från Vestums etiska principer och andra oegentligheter som kan komma att skada individer, Vestum, samhället eller miljön. Anmälaren behöver inte ha bevis för sin misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro. Anmälningarna utreds och därefter vidtas lämpliga åtgärder.

År 2021 utreddes en intressekonflikt inom ett av dotterbolagen, i övrigt identifierades inga incidenter av korruption eller väsentliga regelöverträdelser.

Utvärdera leverantörer

Gemensamt har våra dotterbolag många leverantörer. Utgångspunkten är att samma krav som ställs på Vestum också ställs på leverantörer och underentreprenörer så att affärsetik upprätthålls och produkter och tjänster som köps in produceras under miljömässiga och socialt ansvarsfulla förhållanden. För att säkerställa hållbara leveranser tecknar många dotterbolag garantiavtal med centrala underentreprenörer i samband med större projekt och anbud.

Dataintegritet

Grundläggande är att sekretess och integritet alltid upprätthålls vid hanteringen av kund- och personuppgifter. Vestum garanterar en korrekt, laglig och rättvis hantering, såsom efterlevnad av GDPR. Mot bakgrund av det ökade dataintrånget hos myndigheter och storföretag sker ett arbete för att stödja dotterbolagen i denna fråga.

 

Case study - Arctic Infra

En kultur av noggrannhet och hållbarhet

Luleåbolaget Arctic Infra, förvärvat i september 2021, bygger infrastruktur åt kunder i Norrbotten och Västerbotten. Verksamheten startade år 2019 och har på kort tid fått förtroendet att arbeta med kunder som Trafikverket, Gällivare kommun, LKAB och Boliden Mineral.

VD Mikael Johansson kommenterar:

Vilken roll spelar hållbarhet i Arctics tillväxt?
– Arctic vill vara med och forma morgondagens samhällen genom nya vägbyggen och anläggningar i Norrland. Då måste vi också agera som ett modernt företag, där hållbarhet står högt på agendan.
– Arctic fokuserade tidigt på kvalitet inom miljö och arbetsmiljö vilka är viktiga frågor i vår värld. Hos oss börjar arbetet med den egna kompetensen och att ge medarbetare förutsättning att utvecklas. Vi har också vågat skapa en kultur kring noggrannhet där all administration, från avvikelserapportering till arbetsplatsernas personalliggare, sköts till punkt och pricka. Ingen får tulla på regler eller tro att oschyssta medel stärker Arctics konkurrenskraft. Det förtroende vi en gång fått från kunder jobbar vi stenhårt på att behålla.

Hur märker kunderna det?
– Vi levererar alltid det vi har lovat. På våra arbetsplatser är det ordning och reda. Alla uppfyller säkerhetsföreskrifter, arbetar under avtalsenliga villkor och bedriver jobbet så som vi beskrivit
dem för kunderna. Materialkrav uppfylls, avfallshanteringen sköts och hänsyn tas till gällande miljökrav och lagar.
Samtidigt tar Arctic vårt eget ansvar genom att exempelvis förebygga föroreningar, välja grön el och följa utvecklingen kring miljöfordon för att på sikt kunna uppgradera fordonsflottan.

Vilka utvecklingsområden finns?
– Efter varje avslutat projekt gör vi uppföljningar för att dra lärdo- mar och se vad som kan utvecklas.
– För närvarande pågår ISO-certifiering av våra arbetsprocesser. Vi har även inlett ett mer strukturerat arbete för att kartlägga Arctics bidrag till de 17 globala utvecklingsmålen. På sikt kommer Arctic att ha en tydlig hållbarhetsstrategi som en del av vårt kvalitetsarbete.