Vestum har satt långsiktiga hållbarhetsmål för 2040


Hållbarhet är en strategiskt viktig fråga för Vestum och vi har ett långsiktigt engagemang för att bidra till ett hållbart samhälle.

Vestums styrelse har därför beslutat om långsiktiga hållbarhetsmål för Vestums verksamhet. Syftet med hållbarhetsmålen är att det ska finnas en tydlighet mot Vestums intressenter, såväl interna som externa, när det gäller Vestums långsiktiga hållbarhetsarbete. Målen sträcker sig till 2040 och fokuserar på sådant som, utifrån den verksamhet som Vestum bedriver, bedöms särskilt viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. De antagna hållbarhetsmålen beskrivs nedan.

Klimat – 2040 ska Vestum ha netto noll klimatpåverkan

Klimatet är en av vår tids största utmaningar och Vestum är verksamt i sektorer som i dagsläget bidrar med betydande klimatutsläpp. Vestum måste därför agera för att minska sin negativa klimatpåverkan och den negativa klimatpåverkan som inte går att undvika behöver kompenseras genom åtgärder som binder koldioxid. Målsättningen är att Vestum 2040 ska ha netto noll klimatpåverkan (gäller scope 1,2 och 3). Vestums styrelse har även beslutat att Vestum ska sätta vetenskapligt förankrade klimatmål och att det ska inledas en process för att få dessa godkända av SBTi (Science Based Targets initiative).

Biologisk mångfald – 2040 ska Vestum ha netto noll påverkan på biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden är tillsammans med klimatfrågan av central betydelse för våra samhällens framtida stabilitet. Den verksamhet som Vestum bedriver måste därför ta hänsyn till miljö, natur och ekosystem så att den negativa påverkan på biologisk mångfald från Vestums egen verksamhet och värdekedja minimeras. Negativ påverkan som inte går att undvika behöver kompenseras genom åtgärder som främjar biologisk mångfald. Målsättningen är att Vestum 2040 ska ha netto noll påverkan på biologisk mångfald.

Arbetsmiljö – 2040 ska Vestum inte ha några allvarliga olycksfall i arbetet

Inom ramen för Vestums verksamhet förekommer det arbetsmoment som är tunga, slitsamma eller på annat sätt utsätter medarbetarna för utökad risk. Arbetsmiljöfrågor har därför högsta prioritet inom Vestum. Målsättningen är att Vestum senast 2040 inte ska några allvarliga olycksfall i arbetet.

Jämställdhet – 2040 ska Vestum ha en jämn könsfördelning

Det är centralt för Vestums framgång att all kompetens tas tillvara och att Vestum är en jämställd och inkluderande arbetsplats. Vestum är även verksamt i sektorer där det på ett generellt plan finns behov av ökad jämställdhet, vilket Vestum vill vara med och bidra till. Målsättningen är att Vestum 2040, sett till samtliga anställda inom koncernen, ska ha en jämn könsfördelning.

Kompetensförsörjning – 2040 ska Vestum ha bidragit med 1 000 praktik- och lärlingsplatser

Vestum vill bidra till social hållbarhet genom att erbjuda praktik- och lärlingsplatser. På så sätt kan Vestum medverka till ökad sysselsättning, försörjning och mångfald, samtidigt som arbetslösheten minskar. Målsättningen är att Vestum 2040 ska ha bidragit med 1 000 praktik- och lärlingsplatser.

Vestums hållbarhetsarbete under 2023

Under 2023 kommer det att etableras delmål för respektive hållbarhetsmål. Syftet med delmålen är att tydliggöra vad som måste genomföras och uppnås på kort sikt för att Vestum ska ha möjlighet att nå sina långsiktiga hållbarhetsmål.