Vestums målsättning för det koncerngemensamma miljöarbetet är att våra insatser ska bidra till att minimera klimatutsläpp, minska energiförbrukningen och minska användningen av naturresurser, öka användningen av återbrukat material samt minimera mängden avfall.

Utvecklingen i samhället gällande ökade klimatförändringar och minskade naturresurser har resulterat i att allt fler aktörer både vill och måste bidra till att minska resursanvändningen och utsläpp. Vestums främsta möjligheter att verka för miljöförbättringar sker hos kunderna.

De offentliga och privata aktörer som är kunder till våra dotterbolag eftersträvar en bättre miljö. I kombination med gröna investerarkrav och ökade regleringar på miljöområdet ställer kunderna i sin tur höga krav på miljöarbetet hos sina leverantörer.

Det är en självklarhet att alla våra dotterbolag uppfyller gällande lagar, bestämmelser och övriga krav inom miljö- och energiområdet i de länder där de bedriver verksamhet.

Med kompetenser inom sina specialistområden utvecklar och bidrar våra bolag med nya lösningar som förbättrar kunders miljöarbete.

Minskade klimatutsläpp

Klimatutsläpp och dess påverkan har blivit en av samhällets viktigaste frågor. Samtliga företag och aktörer måste ställa om sina verksamheter för att minska utsläppen. Att ställa klimatkrav vid upphandlingar blir allt vanligare hos större företag och offentliga aktörer. Det tycker vi är en positiv utveckling. Vestums bolag gör viktiga insatser för klimatet genom att förse kunder med energieffektiva produkter och lösningar.

I bolagens egna verksamheter bidrar gröna energival, minimerade transporter samt investeringar i servicefordon med minskat miljöavtryck till kunders klimatneutralitet. Investeringar i eldrivna anläggningsmaskiner kan i framtiden också bli aktuella beroende på produktutveckling, tillgången på laddinfrastruktur med mera. 

Minskad energiförbrukning

Begränsad energitillgång och energikostnader har blivit en stor utmaning för företag och offentliga aktörer. Prisfluktuationer på el till följd av extrema väderförändringar och geopolitiska konflikter gör energiförbrukning till en allt större risk och väsentlig fråga. Våra bolag erbjuder olika energieffektiva produkter och lösningar som minskar kundernas miljöavtryck och energikostnader samtidigt som de bidrar till att modernisera arbetsmetoder i byggindustrin och infrastruktur. Ett exempel är optimerade vattenpumpsystem som minskar energiåtgången i stora vatten- och avloppsverk.

Minskad resursförbrukning

Miljötrycket från byggindustrin och infrastruktur bidrar till ökade krav på leverantörers precision och innovation. Materialförbrukningen och avfallsmängder behöver minska, helst genom att miljövänliga material och metoder ersätter traditionella material och lösningar samt att användningen av cirkulära material maximeras. Likväl tar det lång tid att förändra en stor bransch. Ett nytänkande kräver ibland förmåga av bolag att sälja in och utbilda kunder kring produkter och lösningar som ännu inte efterfrågas.

 

Case study - Lakers Group

Jakt på kunders CO2-utsläpp möjliggjorde grön upplåning

Lakers Group med 25 bolag förvärvades i oktober 2021 och sva- rade vid årsskiftet för knappt hälften av Vestumkoncernens bolag och en fjärdedel av omsättningen. Gruppen är ledande nordeuropeisk leverantör av eftermarknadstjänster och specialistprodukter inom vatten- och avloppspumpar i vatteninfrastruktur och har verksamheter i hela Norden, Storbritannien och Tyskland.

Investeringarna i norra Europas vatteninfrastruktur har länge varit eftersatta vilket resulterat i ett energislukande vatten- och avloppssystem som under de kommande åren ska uppgraderas. Med sin omfattande kompetens kring de miljöfrågor som kringgärdar vatten- och avloppssystem vill Lakers tillvarata möjliga miljöförbättringar och därmed bidra till att lösa några av samhällets miljöutmaningar.

Under år 2019 utarbetade Lakers en hållbarhetsstrategi för de områden där gruppen har möjlighet att göra störst skillnad. Det främsta utvecklingsområdet som identifierades är att bidra till att minska kundernas energiförbrukning och klimatavtryck. Möjligheten att vara en lösning på en av samhällets stora nyckelfrågor har också snabbt blivit affärsstrategisk eftersom lägre elförbrukning även bidrar till stora kostnadsbesparingar för kunderna.

Lakers analys visar att det finns stora möjligheter att reparera och optimera nuvarande vatteninfrastruktur och på så sätt skapa energivinster och öka systemens livslängd. Metoderna bygger på kunskap om optimering. Medarbetare inom Lakers Group-bolagen utbildas därför kontinuerligt i "Lakers Equipment Optimization Program".

Hållbarhetsstrategin omfattar även att minska gruppens egna miljöavtryck genom gröna interna investeringar såsom inköp av grön el och ökad användning av alternativa bränslen i servicebilar. Dessutom ska Lakers utvärdera sina leverantörers koldioxidavtryck för att där det är möjligt byta till leverantörer med ett större miljöfokus, mer klimatsmarta lösningar och i ökad utsträckning föra dialog med leverantörer kring hållbarhetsfrågor. I tilllägg till detta följer Lakers även upp nyckeltal kring gruppens anställda, antikorruption och affärsetik vilka samtliga har stor betydelse för affären.

Lakers omfattande hållbarhetsarbete möjliggjorde för gruppen att i maj år 2021 ställa ut en hållbarhetslänkad obligation på NOK 750 miljoner, vilken under året har utökats till NOK 950 miljoner. Årligen under obligationens löptid till år 2025 återrapporterar Lakers ett antal nyckeltal. Läs mer om Lakers hållbarhetsarbete https://lakersgroup.com/sv/resource-type/sustainability/