Arbetsmiljö är en viktig fråga inom byggindustrin och infrastruktur. Vestum ser en självklar koppling mellan affärsresultat och en arbetsmiljö som är säker och inkluderande där människor trivs, utvecklas och litar på sina medarbetare och chefer.

Koncernen har en vision om att medarbetarna i alla lägen ska erbjudas hälsosamma och säkra arbetsplatser utan olyckor, skador eller diskriminering samt en mer jämställd könsbalans.

Ökad mångfald och inkludering

Arbetsplatsers förmåga att rekrytera och motivera medarbetare samt skapa lojalitet beror i hög grad på att alla upplever sig som en del i teamet och får möjlighet att utvecklas på lika villkor. Vår utgångspunkt är att alla medarbetare känner sig välkomna på arbetsplatser för att inte riskera att förlora värdefull kompetens. I de sektorer där Vestum verkar saknas kvinnor i operativa och ledande befattningar. Exempelvis är färre än 10 procent kvinnor anställda inom svensk bransch för bygg och anläggning.

Säkra arbetsplatser

Olycksrisken skapar ett ansvar hos arbetsgivare att vidta säkerhetsåtgärder och annan nödvändig omsorg såsom arbetstidskontroller för att minska skaderisken samt åtgärder kring pandemin för att skydda anställdas hälsa. Ett systematiskt arbete kring hälsa och säkerhet i arbetsmiljön bidrar till medarbetares lojalitet och stärkta motivation vilket också underlättar kompetensförsörjning samt till att bibehålla samhällets och kunders tilltro. Omfattande arbetsmiljöprocesser finns redan på plats i flera av våra dotterbolag där hälsa, trivsel och medarbetarutveckling löpande följs upp och förebyggs genom ett strukturerat arbete. I några av bolagen är arbetsmiljöledningsarbetet certifierat av tredje part. Arbetsmiljö, utbildning och organisation utgör en del av Vestums löpande uppföljning i dotterbolagen.

Förtroende och respekt för mänskliga rättigheter

Åtskilliga dotterbolag är verksamma på mindre orter där de utgör en betydande arbetsgivare. Ett långsiktigt agerande på dessa orter skapar ett ömsesidigt förtroende mellan bolag och lokalsamhället, och säkerställer en långsiktig verksamhet och kompetensförsörjning. Avgörande för omvärldens förtroende är att människor garanteras skäliga arbetsvillkor och att deras frihet och rättigheter respekteras. Det innebär bland annat att barnarbete, obetald övertid, tvångsarbete samt andra kränkningar av människors frihet motarbetas. Arbetsmiljölagstiftningen i norra Europa tillförsäkrar detta hos anställda. Fusk och regelbrott förekommer emellertid inom byggindustrin i form av illegal arbetskraft, oreglerade arbetstider, obetald övertid eller uteblivna löner samt undermåliga arbetsförhållanden.

Medarbetare inom Vestumkoncernen erbjuds avtalsenliga arbetsvillkor, löner och arbetstider. All diskriminering baserat på kön, ålder, etnicitet, politisk åskådning med mera motarbetas. Upplevda missförhållanden och misstankar om regelbrott inom koncernen eller hos anlitade leverantörer kan anonymt anmälas via Vestums visselblåsarfunktion av medarbetare och utomstående. Vestum stödjer FN:s principer för mänskliga rättigheter och kommer under 2022 att genomföra en riskanalys samt ta fram en process för arbetet med Human Rights Due Diligence (HRDD).

 

Case study - GGAL

Säker arbetsmiljö motiverar medarbetare

GGAL Group med huvudkontor i Vetlanda ingår i Vestum sedan maj 2021. Bolagsgruppen förvärvar löpande mindre tillverkare inom aluminium- och glaslösningar för bostads- och entreprenadföretag som säljs via återförsäljare och direkt till slutkunder.

VD Stefan Persson kommenterar:

På vilket sätt präglar hållbarhetsfrågorna GGAL?
– För kunderna är kvaliteten och miljöaspekter som energieffektiviteten på våra fönsterlösningar avgörande. För oss som företag är arbetsmiljöarbetet minst lika viktigt då det är medarbetarna som gör jobbet och utvecklar verksamheten. Vår utgångspunkt är att för att göra ett bra jobb så måste människor må bra.

Hur påverkar ni arbetsmiljön?
– Med en tillverkningsindustri följer alltid risker för anställdas hälsa och säkerhet. Vi arbetar hela tiden med att höja medvetenheten om att rapportera tillbud och potentiella risker för att för- hindra skador. Säkerhet i produktionen ingår i det dagliga kvalitetsarbetet. Vid särskilda medarbetarmöten där vi mäter pulsen på levererad kvalitet redovisar vi även dagligen när vi haft ett tillbud som antingen kunnat resultera i en olycka alternativt inträffat en olycka med eller utan sjukfrånvaro som följd.
– Dessutom erbjuder vi anställda friskvårdsbidrag och genomför en hälsoprofilundersökning vart tredje år.

Och vad gör ni för medarbetarnas trivsel och motivation?
– Den interna kulturen är avgörande! Vi arbetar därför löpande med våra kärnvärden och har haft en gemensam workshop kring dem med alla medarbetare. Särskilt viktigt blir det arbetet när vi förvärvar nya verksamheter.
– Under sex år har vi genomfört årliga medarbetarundersök- ningar bland samtliga anställda i bolagsgruppen. Då mäts organisationens uppfattning om tillit till chefer och arbetsplatsen, intern stolthet och kamratskap samt medarbetarnas relation till vår vision och värderingar. Undersökningarna följs alltid upp med en workshop då vi försöker finna lösningar för att förbättra områden med svagare resultat. En gång i veckan samlar vi alla medarbetare kring förbättringsarbeten som därefter genomförs.
– Vi håller även utbildningar i LEAN och chefer får genomgå ledarskapsutbildningar hos en partner som vi arbetat med under många år.

Hur kommer ert hållbarhetsarbete att utvecklas?
– Vi arbetar på en hållbarhetsstrategi för GGAL där vi just nu fastställer ett antal aktiviteter inom tre huvudområden. I det arbetet kommer vi också att tydliggöra hur vår verksamhet bidrar till FNs globala mål.