Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet, och om Svenska Dagbladet läggs ned, genom annonsering i Dagens Nyheter. Kallelsen ska utfärdas tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före stämman. Kallelsen ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Fullmaktsformulär

 

Årsstämma den 23 maj 2023

Vestums årsstämma för 2023 hålls den 23 maj 2023 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Riddargatan 10, 114 35 Stockholm. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med skriftligt förslag till Vestum senast den 4 april 2023. Detta görs antingen via e-post till olle.nykvist@vestum.se eller via post till Vestum AB (publ), Riddargatan 10, 114 35 Stockholm, Sverige (Att: Årsstämma 2023).

 

Årsstämma den 23 maj 2022

Protokoll från årsstämma 2022
Kommuniké från årsstämma 2022
Kallelse årsstämma 2022
Poströstningsformulär årsstämma 2022
Fullmaktsformulär årsstämma 2022
Valberedningens fullständiga förslag
Valberedningens motiverade yttrande
Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande
Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram 2022/2025
Bilaga B - Villkor för teckningsoptioner 2022/2025
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Extra bolagsstämma den 17 december 2021

Protokoll från extra bolagsstämma
Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma
Formulär för anmälan och poströstning
Styrelsens förslag till beslut om inrättande av incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner av serie 2021/2025
Villkor för teckningsoptioner av serie 2021/2025
Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse enligt 14 kap. 8 § ABL
Styrelsens redogörelse enligt 14 kap. 8 § ABL

Extra bolagsstämma den 5 november 2021

Protokoll från extra bolagsstämma
Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma
Poströstningsformulär

Årsstämma den 20 maj 2021

Protokoll från årsstämma
Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut
Styrelsens redogörelse 13 kap. 7 § ABL
Revisorns yttrande enligt 13 kap. 8 § ABL
Postomröstningsformulär 2021
Fullmakt årsstämma 2021

Årsstämma den 26 juni 2020

Ladda ner alla dokument

 

Extra bolagsstämma den 19 augusti 2019

Ladda ner alla dokument

 

Årsstämma den 28 juni 2019

Ladda ner alla dokument

 

Årsstämma den 27 juni 2018

Ladda ner alla dokument

 

Extra bolagsstämma den 12 april 2018

Ladda ner alla dokument

 

Årsstämma den 23 maj 2017

Ladda ner alla dokument

Finansiella rapporter

Rapporter, Årsredovisningar, webbsändningar och presentationer finns här.

Finansiella rapporter

Aktien

Vestums aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Main Market.

Se kurs och utveckling

Finansiell kalender

Prenumerera och se när nästa rapporttillfälle är.

Finansiell kalender