Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet, och om Svenska Dagbladet läggs ned, genom annonsering i Dagens Nyheter. Kallelsen ska utfärdas tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före stämman. Kallelsen ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma den 17 december 2021

Kallelse till extra bolagsstämma
Formulär för anmälan och poströstning
Styrelsens förslag till beslut om inrättande av incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner av serie 2021/2025
Villkor för teckningsoptioner av serie 2021/2025
Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse enligt 14 kap. 8 § ABL
Styrelsens redogörelse enligt 14 kap. 8 § ABL