Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet, och om Svenska Dagbladet läggs ned, genom annonsering i Dagens Nyheter. Kallelsen ska utfärdas tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före stämman. Kallelsen ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Årsstämma den 20 maj 2021

Årsstämma avhölls den 20 maj 2021.

Protokoll från årsstämma
Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut
Styrelsens redogörelse 13 kap. 7 § ABL
Revisorns yttrande enligt 13 kap. 8 § ABL
Postomröstningsformulär 2021
Fullmakt årsstämma 2021