Vestums övergripande mål är att skapa långsiktig lönsam tillväxt genom att förvärva och utveckla kvalitetsbolag med goda kassaflöden och starka marknadspositioner.

Styrelsen har beslutat om följande finansiella mål:

 • Tillväxt
  • Vestums målsättning är att årligen genomföra förvärv som tillför proformerad omsättning om minst 2 miljarder kronor och proformerad justerad EBITA om minst 200 miljoner kronor. 
 • Marginal
  • Vestums målsättning är att minst uppnå en justerad EBITA-marginal om 10,0 procent.
 • Kapitalstruktur
  • Vestum har som mål att den finansiella nettoskulden i relation till justerad EBITDA inte ska överstiga 4,0x som genomsnitt över de senaste fyra kvartalen.
 • Utdelningspolicy
  • Vestums vinstmedel och tillgängliga kassaflöden ska till hundra procent återinvesteras i verksamheten och/eller användas till nya förvärv.