Vestums uppförandekod

 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH SYFTE

  Samtliga anställda inom Vestum-koncernen, dvs. Vestum AB (publ) samt dess dotterbolag, ska följa denna uppförandekod. Syftet med uppförandekoden är att beskriva de grundläggande värderingar som gäller inom Vestum-koncernen och som ska tillämpas i förhållande till kunder, leverantörer, aktieägare, medarbetare och andra intressenter.

  Uppförandekoden gäller på en övergripande nivå och kompletteras av policys, instruktioner och andra styrdokument inom specifika områden.

 2. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR INOM VESTUM-KONCERNEN

  I Vestum-koncernen gäller följande grundläggande värderingar:

  • I Vestum-koncernen är det en självklarhet att lagar, förordningar och föreskrifter följs utan avvikelser

  • I Vestum-koncernen ges alla – oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder – samma möjligheter och all form av diskriminering och kränkande beteende är oacceptabelt

  • I Vestum-koncernen ska intressekonflikter i största utsträckning undvikas och om potentiella intressekonflikter uppstår ska dessa hanteras av en överordnad chef

  • I Vestum-koncernen ska all representation ske med omdöme och det får inte råda någon tvekan om representationens affärsmässiga legitimitet

  • I Vestum-koncernen har alla ett personligt ansvar att tillse att regler följs och att affärsetiken är hög

  • I Vestum-koncernen är det en övergripande målsättning att verksamheten bedrivs på ett sätt som bidrar till ett hållbart samhälle och att negativ miljöpåverkan begränsas

 3. VESTUMS UPPFÖRANDEKOD UTGÖR EN LÄGSTA NIVÅ FÖR BOLAG INOM VESTUM- KONCERNEN

  Vestums uppförandekod utgör en lägsta nivå för bolag inom Vestum-koncernen. Det finns inte några hinder mot att bolag inom Vestum-koncernen beslutar om policys, instruktioner och andra styrdokument som sträcker sig längre än vad Vestums uppförandekod gör. Uppförandekoden utgör alltså en lägsta nivå – inte ett tak – när det kommer till regelefterlevnad och affärsetik.

 4. VISSELBLÅSNING

  Det är av största vikt för Vestum att regler följs och att affärsetiken inom koncernen är hög. Vestum har därför inrättat en koncernövergripande visselblåsartjänst som ger alla möjlighet att informera om missförhållanden. Visselblåsartjänsten hanteras av en extern part. Rapporteringskanalen för visselblåsartjänsten nås via https://report.whistleb.com/vestum.

 5. IMPLEMENTERING OCH UPPFÖLJNING

  Uppförandekoden ska finnas tillgänglig för samtliga anställda inom Vestum-koncernen.

  Uppförandekoden, liksom efterlevnaden av denna, utvärderas löpande på koncernnivå och uppförandekoden justeras vid behov.

page1image2475383760

Ovanstående uppförandekod har antagits av Vestum AB:s (publ) styrelse den 7 december 2021.