Vestum förvärvar väletablerat specialistbolag inom betongentreprenader med en omsättning om 91 MSEK

Vestum AB (publ) (”Vestum”) har – genom Vestum Sweden AB – ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Spännbalkkonsult SBK AB (”SBK”). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 958 904 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,3 %. SBK kommer att ingå i Vestums segment Infrastructure. Under räkenskapsåret 2021 genererade SBK en omsättning om 91 MSEK. SBK har en EBITA-marginal som är högre än Vestum-koncernens justerade EBITA-marginal.

Om SBK
SBK grundades 1972 och utför projektering av betongstommar och renovering av betongkonstruktioner. SBK är verksamt över hela Sverige och dess kundbas innefattar fastighetsbolag, byggföretag och bostadsrättsföreningar.

SBK har 24 anställda och har sitt huvudkontor i Göteborg.

SBK:s siffror förväntas, förutsatt att den indikativa tidsplanen för genomförande av förvärvet kan följas, konsolideras i Vestum från och med april 2022.

Kommentar från Vestums VD Conny Ryk:

Idag välkomnar vi SBK – ett väletablerat specialistbolag inom betongentreprenader – till Vestum! SBK har årtionden av erfarenhet när det gäller projektering av betongstommar och renovering av betongkonstruktioner. Den tekniska kompetensen inom SBK är mycket hög och bolaget använder metoder – Spännbalksystemet och Redurite-metoden – som ger unika fördelar. Det känns mycket glädjande att Vestum kan attrahera väletablerade specialistbolag som SBK och att SBK och dess erfarna ledning vill vara med på Vestums fortsatta resa, säger Conny Ryk, Vestums VD.

Om transaktionen
Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 958 904 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,3 %. Teckningskursen har fastställts via tio dagars volymvägd genomsnittskurs ("VWAP") i Vestums aktie under perioden 10 mars 2022 till och med 23 mars 2022. Säljaren har åtagit sig att inte avyttra de tecknade aktierna under en period om 24 månader (”lock-up”).

Antal utestående aktier skulle i samband med transaktionen öka från befintliga 362 069 952 till 363 028 856 aktier.

Ovanstående uppgifter om utspädning och aktieantal utgår från att tidigare offentliggjorda kvittningsemissioner genomförs.

Genomförande av förvärvet
Transaktionen förväntas genomföras inom cirka två veckor. I samband med slutförandet av transaktionen kommer styrelsen besluta att emittera aktierna i kvittningsemissionen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande.

Rådgivare
Svalner tillhandahåller finansiell rådgivning och Cirio agerar legal rådgivare till Vestum i samband med förvärvet.

Finansiella rapporter

Rapporter, Årsredovisningar, webbsändningar och presentationer finns här.

Finansiella rapporter

Aktien

Vestums aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Main Market.

Se kurs och utveckling

Finansiell kalender

Prenumerera och se när nästa rapporttillfälle är.

Finansiell kalender