Vestum fullföljer förvärv av Markvaruhuset

Genom pressmeddelande den 12 juli 2022 offentliggjordes att Vestum AB (publ) (”Vestum”) – genom Vestum Sweden AB – ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i MDT Markvaruhuset AB (”Markvaruhuset”) och Isodrän AB (”Isodrän”). Sedan Konkurrensverket beslutat sig för att inleda en fördjupad utredning av företagskoncentrationen har Vestum och säljarna av Markvarhuset och Isodrän kommit överens om att endast fullfölja förvärvet avseende aktierna i Markvaruhuset.

Bakgrund
Genom pressmeddelande den 12 juli 2022 offentliggjordes att Vestum – genom Vestum Sweden AB – ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Markvaruhuset och Isodrän. Markvaruhuset är en specialiserad byggvaruhandel med produkter för VA-system, fuktskydd och grundläggning medan Isodrän är en leverantör av värmeisolerande och dränerande produkter för fuktskydd.

I pressmeddelandet den 12 juli 2022 angavs att förvärvet var föremål för sedvanliga tillträdesvillkor, innefattande konkurrensrättsligt godkännande. Sedan Konkurrensverket, med hänsyn till att Vestums portföljbolag Pordrän Sverige AB bedriver en med Isodrän likartad verksamhet, beslutat sig för att inleda en fördjupad utredning av företagskoncentrationen har Vestum och säljarna av Markvaruhuset och Isodrän kommit överens om att endast fullfölja förvärvet avseende aktierna i Markvaruhuset.

Kommentar från Vestums VD Conny Ryk:

Det är mycket glädjande att vi kan gå vidare med förvärvet av Markvaruhuset. Verksamheten har en hög grad av specialisering inom VA-system, fuktskydd och grundläggning och vi ser fram emot att få fortsätta utveckla konceptet och driva på den geografiska expansionen. Genom Markvaruhuset och vårt befintliga portföljbolag Pordrän erhåller Vestum en marknadsledande position inom fuktskydd.

Om förvärvet av Markvaruhuset
Köpeskillingen kommer att erläggas genom betalning med kontanter och, i likhet med vad som kommunicerades den 12 juli 2022, emittering av 7 106 274 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 1,9 %. Teckningskursen har fastställts via tio dagars volymvägd genomsnittskurs ("VWAP") i Vestums aktie under perioden 28 juni 2022 till och med 11 juli 2022. Säljarna har åtagit sig att inte avyttra de tecknade aktierna under en period om 24 månader (”lock-up”).

Antal utestående aktier skulle i samband med transaktionen öka från befintliga 367 645 024 till 374 751 298 aktier.

Förvärvet är föremål för sedvanliga tillträdesvillkor och beräknas vara slutfört under första kvartalet 2023. I samband med slutförandet av transaktionen kommer styrelsen besluta att emittera aktierna i kvittningsemissionen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande.

Finansiella rapporter

Rapporter, Årsredovisningar, webbsändningar och presentationer finns här.

Finansiella rapporter

Aktien

Vestums aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Main Market.

Se kurs och utveckling

Finansiell kalender

Prenumerera och se när nästa rapporttillfälle är.

Finansiell kalender