Vestum genomför strategisk avyttring, aviserar sin avsikt att lösa obligation samt uppdaterar koncernens finansiella mål avseende marginal och kapitalstruktur

Vestum AB (publ) (”Vestum”) har – genom Lakers Group AB (publ) – ingått avtal om att avyttra en portfölj av bolag som tidigare ingick i Lakers Group (”Bolagsportföljen”) och som numera ingår i Vestums segment Water. Genom avyttringen erhåller Vestum en köpeskilling om 326,5 MSEK på kassa- och skuldfri basis och Vestum avser att, i samband med transaktionens genomförande, lösa den säkerställda obligation om 950 MNOK som emitterats av Vestums koncernbolag Lakers Group AB (publ). Avsikten är att lösa obligationen med medel från köpeskillingen och bankskuld från Vestums befintliga banker. Vestums styrelse har med anledning av transaktionen också beslutat att uppdatera koncernens finansiella mål avseende marginal och kapitalstruktur.

Om avyttringen av Bolagsportföljen
Köpeskillingen uppgår till 326,5 MSEK på kassa- och skuldfri basis och kommer att erläggas med kontanta medel. Bolagsportföljen består av 20 operativa bolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland som tidigare ingick i Lakers Group men som numera ingår i Vestums segment Water. Köpare till Bolagsportföljen är det nordiska riskkapitalbolaget Equip Capital. Tillträde förväntas ske under andra kvartalet 2023 och transaktionen är föremål för sedvanliga tillträdesvillkor, innefattande konkurrensrättsligt godkännande i Norge. I samband med transaktionens genomförande avser Vestum att lösa den säkerställda obligation om 950 MNOK som emitterats av Vestums koncernbolag Lakers Group AB (publ). Avsikten är att lösa obligationen med medel från köpeskillingen och bankskuld från Vestums befintliga banker.

Under räkenskapsåret 2022 genererade Bolagsportföljens verksamheter, med vissa tillhörande koncernfunktioner, en ackumulerad omsättning om 838 MSEK och en ackumulerad EBITA om 27 MSEK, motsvarande en ackumulerad EBITA-marginal om 3,2 procent. Bolagsportföljens verksamheter genererade en ackumulerad EBITA om 47 MSEK före kostnader för tillhörande koncernfunktioner.

Alla refererade siffror anges med tillämpning av IFRS som är den standard som tillämpas av Vestum och är oreviderade.

Om Vestums segment Water efter avyttringen av Bolagsportföljen
Inom segmentet Water kvarstår de största och mest lönsamma verksamheterna, vilket gör att segmentet genererar en mycket hög lönsamhet. Verksamheterna är ledande leverantörer av vattenpumpar, vattenfilter, pumputrustning och tillbehör till hela VA-området. Dessa verksamheter har ett välutvecklat strukturkapital och goda förutsättningar att genomföra tilläggsförvärv. Verksamheterna finns i Sverige, Norge, Danmark och Storbritannien. Segmentet Water kommer även fortsatt vara Vestums spjutspets för internationell tillväxt utanför hemmamarknaderna Sverige och Norge och fokus för denna tillväxt kommer att ligga på Danmark och Storbritannien.

Under räkenskapsåret 2022 genererade det kvarvarande segmentet Water en omsättning om 640 MSEK och en EBITA om 125 MSEK, motsvarande en EBITA-marginal om 19,5 procent.

Alla refererade siffror anges med tillämpning av IFRS som är den standard som tillämpas av Vestum och är oreviderade.

Syftet med avyttringen samt dess finansiella och organisatoriska effekter

Vestums övergripande strategi

Vestum strävar efter att ständigt förbättra koncernens lönsamhet och kassaflödesgenerering, effektivisera kapitalstrukturen samt använda koncernens finansiella och operationella resurser på bästa sätt. Avyttringen är ett led i detta arbete. Effekterna av avyttringen kan sammanfattas på följande sätt.

Förbättrad lönsamhet

 • De avyttrade verksamheterna genererade under räkenskapsåret 2022, med vissa tillhörande koncernfunktioner, en ackumulerad omsättning om 838 MSEK med en ackumulerad EBITA-marginal om 3,2 procent. Vestum redovisade för samma period en EBITA-marginal om 9,8 procent. Effekten av avyttringen blir således att EBITA-marginalen i den kvarvarande koncernen ökar.
 • Avyttringen, som bland annat innebär att flera mindre verksamheter utanför Sverige lämnar Vestum, ger Vestum möjlighet att effektivisera organisationen och minska kostnaderna för koncernfunktioner. Carl-Johan Callenholm, som tidigare ingått i Vestums ledningsgrupp, kommer att lämna sin roll på Vestum i samband med avyttringen av Bolagsportföljen och i stället följa med till den nya köparen av verksamheterna.

Förbättrat kassaflöde och effektivare kapitalstruktur

 • De avyttrade verksamheterna binder mer rörelsekapital i förhållande till sin omsättning än Vestum-koncernen i stort. Effekten av avyttringen blir således att kapitalbindningen i Vestum minskar.
 • Köpeskillingen för avyttringen bidrar till att minska Vestums nettoskuld och kommer att användas för att lösa den säkerställda obligation om 950 MNOK som emitterats av Vestums koncernbolag Lakers Group AB (publ). Obligationen har en ränta om NIBOR plus 550 punkter, vilket vid rådande ränteläge innebär en årlig räntekostnad om 84 MNOK. Att lösa obligationen kommer innebära väsentligt lägre räntekostnader för Vestum och medföra en effektivare kapitalstruktur. Ett målinriktat hållbarhetsarbete har även medfört att de hållbarhetsmål som är kopplade till obligationen har uppnåtts snabbare än ursprungligen beräknat, vilket möjliggör att obligationen kan lösas på ett kostnadseffektivt sätt.

Ökad resurseffektivitet

 • Flera av verksamheterna i Bolagsportföljen är av mindre storlek och har begränsat med resurser inom ekonomi och administration. En konsekvens av detta är att Vestums centrala och operativa funktioner får ägna dessa verksamheter mer tid än vad dess storlek motiverar. De avyttrade verksamheterna genererar en genomsnittlig omsättning om 42 MSEK medan Vestums övriga verksamheter genererar en genomsnittlig omsättning om 151 MSEK. Effekten av avyttringen blir således att resurseffektiviteten ökar genom att Vestums centrala och operativa funktioner kan ägna mer tid och fokus åt Vestums större kärnverksamheter.
 • Genom avyttringen lämnar Vestum Finland och Tyskland. Verksamheterna i dessa länder har, i förhållande till Vestums verksamhet i övrigt, varit förhållandevis små men samtidigt resurskrävande. Genom avyttringen kan Vestum fokusera på hemmamarknaderna Sverige och Norge samtidigt som ytterligare resurser kan fördelas till Danmark och Storbritannien, i vilka länder Vestum redan har framgångsrika verksamheter med god tillväxtpotential inom Water-segmentet.

Resultatpåverkan av avyttringen

 • Bedömningen är att avyttringen inte medför någon väsentlig resultatpåverkan från vinst eller förlust av avyttrade tillgångar.

Uppdaterade finansiella mål
Vestums styrelse har, mot bakgrund av avyttringen, beslutat att uppdatera koncernens finansiella mål avseende marginal och kapitalstruktur. Styrelsens beslut innebär att Vestums marginalmål höjs från att uppnå en EBITA-marginal om minst 10,0 procent till att på medellång sikt uppnå en EBITA-marginal om minst 12,0 procent. Det finansiella målet avseende kapitalstruktur sänks från att den finansiella nettoskulden i relation till EBITDA ska vara 2,5-3,5x till att den finansiella nettoskulden i relation till EBITDA ska vara högst 2,5x. De uppdaterade finansiella målen innebär ett ökat fokus på att förbättra koncernens lönsamhet och kassaflödesgenerering.

Styrelsens beslut innebär att Vestums finansiella mål ser ut enligt följande:

 • Vinsttillväxt: Vestum har som mål att på medellång sikt uppnå en genomsnittlig årlig tillväxt i EBITA per aktie om minst 15,0 procent.
 • Marginal: Vestum har som mål att på medellång sikt uppnå en EBITA-marginal om minst 12,0 procent.
 • Kapitalstruktur: Den finansiella nettoskulden i relation till EBITDA ska vara högst 2,5x.

Vestums finansiella mål såg tidigare ut enligt följande:

 • Vinsttillväxt: Vestum har som mål att på medellång sikt uppnå en genomsnittlig årlig tillväxt i EBITA per aktie om minst 15,0 procent.
 • Marginal: Vestum har som mål att uppnå en EBITA-marginal om minst 10,0 procent.
 • Kapitalstruktur: Den finansiella nettoskulden i relation till EBITDA ska vara 2,5-3,5x.

VD-kommentar
Kommentar från Vestums VD Conny Ryk:

Vestum visar styrka genom att agera i en marknad där vi upplever att vi kan generera högre avkastning genom att allokera kapital till skuldsidan, vilket avsevärt sänker våra räntekostnader och effektiviserar vår kapitalstruktur och flexibilitet. De avyttrade verksamheterna är fina bolag som vi tror kan utvecklas på ett utmärkt sätt hos den nya ägaren. Under Vestums ägande har dessa bolag, tillsammans med andra Vestum-bolag, bland annat bedrivit ett målinriktat hållbarhetsarbete som nu möjliggör att den hållbarhetslänkade obligation som emitterats av Lakers Group AB (publ) kan lösas på ett kostnadseffektivt sätt. En avyttring av verksamheterna innebär dock flera fördelar för Vestum, såsom att marginal och kassaflöde förbättras samt att resurseffektiviteten ökar.

Vestums strategi är att uppnå lönsam och hållbar tillväxt genom att utveckla och förvärva specialistbolag med lång erfarenhet av att tillhandahålla tjänster och produkter till samhällsviktig infrastruktur. Efter avyttringen kommer Vestum att bestå av specialiserade verksamheter inom tre segment – Water, Services och Infrastructure – i fyra länder: Sverige, Norge, Danmark och Storbritannien. Vi ser också att andelen produktbolag inom Vestum ökar, och utgör efter avyttringen drygt 20 % av den kvarvarande koncernens omsättning, vilket är helt i linje med Vestums ambition att stärka sitt erbjudande inom specialiserade produkter.

Vestum är efter avyttringen en stärkt koncern. Vi har redan idag en attraktiv position inom samhällsviktig infrastruktur med en underliggande organisk tillväxt drivet av starka marknadstrender såsom energieffektiviseringar och andra typer av åtgärder för att minska klimatavtrycket samt infrastrukturprojekt inom järnväg och kollektivtrafik, som behövs för att på ett hållbart sätt möta befolkningstillväxten. Genom avyttringen effektiviserar Vestum sin kapitalstruktur samtidigt som bland annat lönsamhet och kassaflöde förbättras. Vestums position för framtiden är stark och vi ser med tillförsikt fram emot ett aktivt 2023 och det fortsatta arbetet för att uppnå visionen om att vara den ledande industrikoncernen inom hållbar och samhällsviktig infrastruktur.

Rådgivare
Svalner tillhandahåller finansiell rådgivning och Cirio Advokatbyrå samt Advokatfirmaet Thommessen agerar legala rådgivare till Vestum i samband med avyttringen.

Finansiella rapporter

Rapporter, Årsredovisningar, webbsändningar och presentationer finns här.

Finansiella rapporter

Aktien

Vestums aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Main Market.

Se kurs och utveckling

Finansiell kalender

Prenumerera och se när nästa rapporttillfälle är.

Finansiell kalender