Vestum stärker sin position inom elinstallationer genom förvärv av norskt specialistbolag med en omsättning om 44 MNOK

Vestum AB (publ) (”Vestum”) har – genom Vestum Norway AS – ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Akershus Elektro AS (”Akershus Elektro”). Akershus Elektro kommer att ingå i Vestums segment Services. Under räkenskapsåret 2021 genererade Akerhus Elektro en omsättning om 44 MNOK. Köpeskillingen kommer att erläggas genom betalning med kontanter och emittering av aktier i Vestum, innebärande en utspädning om cirka 0,2 %.

Om Akershus Elektro

Akershus Elektro grundades 1996 och utför elinstallationer till kunder i Oslo kommun med omnejd. Inom tjänsteerbjudandet ingår kompletta anläggningar samt serviceuppdrag.

Akershus Elektro har 35 anställda och har sitt huvudkontor i Oslo.

Akershus Elektros siffror förväntas, förutsatt att den indikativa tidsplanen för genomförande av förvärvet kan följas, konsolideras i Vestum från och med juni 2022.

Kommentar från Vestums VD Conny Ryk:

Idag välkomnar vi Akershus Elektro till Vestum! Akershus Elektro utgör vårt första förvärv inom elinstallationer i Norge, och det sjätte för koncernen. Med Akershus Elektro får vi ett bolag med lång branscherfarenhet, stabil kundbas och drivna entreprenörer som kommer att bidra till Vestums fortsatta tillväxtresa inom elinstallationer, säger Conny Ryk, Vestums VD.

Om transaktionen

Köpeskillingen kommer att erläggas genom betalning med kontanter och emittering av 826 494 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,2 %. Teckningskursen har fastställts via tio dagars volymvägd genomsnittskurs ("VWAP") i Vestums aktie under perioden 3 juni 2022 till och med 17 juni 2022. Säljarna har åtagit sig att inte avyttra de tecknade aktierna under en period om 24 månader (”lock-up”).

Antal utestående aktier skulle i samband med transaktionen öka från befintliga 366 817 956 till 367 644 450 aktier.

Ovanstående uppgifter om utspädning och aktieantal utgår från att tidigare offentliggjorda kvittningsemissioner genomförs.

Genomförande av förvärvet

Transaktionen förväntas genomföras inom cirka en vecka. I samband med slutförandet av transaktionen kommer styrelsen besluta att emittera aktierna i kvittningsemissionen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande.

Rådgivare

Deloitte tillhandahåller finansiell rådgivning och Thommessen agerar legal rådgivare till Vestum i samband med förvärvet.

Finansiella rapporter

Rapporter, Årsredovisningar, webbsändningar och presentationer finns här.

Finansiella rapporter

Aktien

Vestums aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market.

Se kurs och utveckling

Finansiell kalender

Prenumerera och se när nästa rapporttillfälle är.

Finansiell kalender