Vestum stärker sin position inom fuktskydd och VA-system genom förvärv av två specialistbolag med total omsättning om 218 MSEK

Vestum AB (publ) (”Vestum”) har – genom Vestum Sweden AB – ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Isodrän AB (”Isodrän”) och MDT Markvaruhuset AB (”MDT”). Bolagen kommer att ingå i Vestums segment Infrastructure. Under räkenskapsåret 2021 genererade Isodrän och MDT tillsammans en omsättning om 218 MSEK. Köpeskillingen kommer att erläggas genom betalning med kontanter och emittering av aktier i Vestum, innebärande en utspädning om cirka 1,9 %.

Om Isodrän och MDT

Isodrän

Isodrän grundades 1992 och är en leverantör av värmeisolerande och dränerande produkter för fuktskydd. Isodrän har ett rikstäckande nätverk av återförsäljare och marknadsför sig mot ROT-sektorn. Användningsområden för bolagets produkter inkluderar bland annat husgrunder, takkonstruktioner, idrottsytor, stödmurar och trappor.

Isodrän har 13 anställda och har sitt huvudkontor i Jordbro.

MDT

MDT grundades 1982 och är en specialiserad byggvaruhandel med produkter för VA-system, fuktskydd och grundläggning. MDT bedriver idag två anläggningar i Sverige. Utöver ett brett produktsortiment erbjuder bolaget rådgivning och kurser till sina kunder för att hitta lösningar till projekt och projekteringsfasen. Vid anläggningen i Arninge finns bolagets utställning där kunder kan studera en lång rad lösningar för till exempel fuktskyddsystem och avloppsreningsmetoder, och samtidigt få goda råd av bolagets välutbildade och erfarna personal.

MDT har 19 anställda och har sitt huvudkontor i Länna.

Kommentar från Vestums VD Conny Ryk:

Det är mycket glädjande att idag få presentera två otroligt fina bolag i Isodrän och MDT! Båda bolagen är attraktivt positionerade på den växande fuktskyddsmarknaden, som karaktäriseras av låg konjunkturkänslighet. Isodrän har funnits på marknaden i 30 år och har ett starkt varumärke inom fuktskyddsbranschen. Tillsammans med vårt portföljbolag Pordrän ser vi goda möjligheter till att fortsätta utveckla verksamheterna, både i Sverige och internationellt. MDT är ett specialiserat bolag med stor kunskap inom VA-system, fuktskydd och grundläggning, och med potential att rulla ut konceptet till fler regioner. Sammantaget kompletteras Vestum av två specialistbolag med utpräglat fokus mot ROT-sektorn och infrastruktur, säger Conny Ryk, Vestums VD.

Om transaktionen

Köpeskillingen kommer att erläggas genom betalning med kontanter och emittering av 7 106 274 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 1,9 %. Teckningskursen har fastställts via tio dagars volymvägd genomsnittskurs ("VWAP") i Vestums aktie under perioden 28 juni 2022 till och med 11 juli 2022. Säljarna har åtagit sig att inte avyttra de tecknade aktierna under en period om 24 månader (”lock-up”).

Antal utestående aktier skulle i samband med transaktionen öka från befintliga 367 644 450 till 374 750 724 aktier.

Ovanstående uppgifter om utspädning och aktieantal utgår från att tidigare offentliggjorda kvittningsemissioner genomförs.

Genomförande av förvärvet

Förvärvet är föremål för sedvanliga tillträdesvillkor, innefattande konkurrensrättsligt godkännande. I samband med slutförandet av transaktionen kommer styrelsen besluta att emittera aktierna i kvittningsemissionen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande.

Rådgivare

Svalner tillhandahåller finansiell rådgivning och Cirio agerar legal rådgivare till Vestum i samband med förvärvet.

Finansiella rapporter

Rapporter, Årsredovisningar, webbsändningar och presentationer finns här.

Finansiella rapporter

Aktien

Vestums aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market.

Se kurs och utveckling

Finansiell kalender

Prenumerera och se när nästa rapporttillfälle är.

Finansiell kalender