A&J Pump Service Lakers Oy

A&J Pump Service Lakers Oy

A&J Pump service Lakers Oy är ett växande företag inom vattenteknikbranschen. Vår huvudsakliga verksamhet är underhåll och slamavlägsnande tjänster inom vatten- och avloppsvattenhantering.

Vårt övergripande mål är att ge våra kunder högkvalitativ expertservice, och att vara en ovärderlig partner för våra kunder i svåra situationer. Detta kräver flexibel kundservice och inställningen att "vi klarar vad som helst". Vi strävar efter att vara Finlands ledande problemlösare för alla vattenförsörjningsfrågor.

www.pumpservice.fi

Vestums process

Identifiering

Vi strävar efter att kontinuerligt föra diskussioner med intressanta förvärvskandidater både direkt och genom företagsrådgivare. Totalt utvärderas över ett hundratal bolag årligen.

Utvärdering

Potentiella förvärv utvärderas utifrån en mängd parametrar där Vestum skapar sig en djupare förståelse för affärsmodell, risker, marknadsposition, konkurrenslandskap, finansiell historik och utsikter samt nyckelpersoners fortsatta engagemang. I samband med utvärderingen utformar Vestum en värdeskapandehypotes om hur vi kan vara med och bidra för att driva lönsam tillväxt.

Genomförande

I genomförandefasen går Vestum igenom en bekräftande kommersiell, legal och finansiell genomlysning av det förvärvade bolaget som avslutas med förhandling och avtalssignering.

Uppföljning

Efter att förvärvet har genomförts utarbetas en plan tillsammans med koncernledningen för hur verksamheten kan involveras i koncernen på bästa sätt för att dra nytta av de fördelar som kommer med att vara en del av Vestum. Utöver att tillsammans arbeta med strategiska frågor som uppstår håller det förvärvade bolagets ledning en kontinuerlig dialog med delar av koncernledningen. Fokus i den löpande styrningen är tillväxt, lönsamhet och kapitalbindning.