Driftsteknikk

Driftsteknikk

Vårt uppdrag är att leverera de bästa produkterna och tjänsterna för vatten och avloppsvatten. Det gör vi genom att ha hög kvalitet i alla led i processen, erbjuda de tjänster som kunderna verkligen vill ha. Dessutom konkurrenskraftiga priser, de bästa lösningarna och korta leveranstiderna.

Vi har mycket duktiga och motiverade medarbetare och en effektiv verksamhet. Driftsteknikk erbjuder; Försäljning, reparation och underhåll av pumpar och pumpstationer. Renovering av alla typer av pumpanläggningar. Tillverkning och reparationer av industriell elektronik.

www.driftsteknikk.no

Vestums process

Identifiering

Vi strävar efter att kontinuerligt föra diskussioner med intressanta förvärvskandidater både direkt och genom företagsrådgivare. Totalt utvärderas över ett hundratal bolag årligen.

Utvärdering

Potentiella förvärv utvärderas utifrån en mängd parametrar där Vestum skapar sig en djupare förståelse för affärsmodell, risker, marknadsposition, konkurrenslandskap, finansiell historik och utsikter samt nyckelpersoners fortsatta engagemang. I samband med utvärderingen utformar Vestum en värdeskapandehypotes om hur vi kan vara med och bidra för att driva lönsam tillväxt.

Genomförande

I genomförandefasen går Vestum igenom en bekräftande kommersiell, legal och finansiell genomlysning av det förvärvade bolaget som avslutas med förhandling och avtalssignering.

Uppföljning

Efter att förvärvet har genomförts utarbetas en plan tillsammans med koncernledningen för hur verksamheten kan involveras i koncernen på bästa sätt för att dra nytta av de fördelar som kommer med att vara en del av Vestum. Utöver att tillsammans arbeta med strategiska frågor som uppstår håller det förvärvade bolagets ledning en kontinuerlig dialog med delar av koncernledningen. Fokus i den löpande styrningen är tillväxt, lönsamhet och kapitalbindning.