KvalitetsMark

KvalitetsMark

KvalitetsMark utför både små och stora mark- och betongentreprenader. Bolaget erbjuder även tjänster inom grundförstärkning, sprängning, rörtryckning, rörläggning och finplanering. Affärsmodellen bygger på en flexibel organisation med låga fasta kostnader, vilket möjliggör hög tillväxttakt till begränsad risk.

Kunder utgörs av väletablerade byggbolag, mindre byggbolag, privata bolag samt kommuner.

Bolaget har 11 anställda och har sitt huvudkontor i Hägersten.

www.kvalitetsbygg.se/kvalitetsmark

Vestums process

Identifiering

Vi strävar efter att kontinuerligt föra diskussioner med intressanta förvärvskandidater både direkt och genom företagsrådgivare. Totalt utvärderas över ett hundratal bolag årligen.

Utvärdering

Potentiella förvärv utvärderas utifrån en mängd parametrar där Vestum skapar sig en djupare förståelse för affärsmodell, risker, marknadsposition, konkurrenslandskap, finansiell historik och utsikter samt nyckelpersoners fortsatta engagemang. I samband med utvärderingen utformar Vestum en värdeskapandehypotes om hur vi kan vara med och bidra för att driva lönsam tillväxt.

Genomförande

I genomförandefasen går Vestum igenom en bekräftande kommersiell, legal och finansiell genomlysning av det förvärvade bolaget som avslutas med förhandling och avtalssignering.

Uppföljning

Efter att förvärvet har genomförts utarbetas en plan tillsammans med koncernledningen för hur verksamheten kan involveras i koncernen på bästa sätt för att dra nytta av de fördelar som kommer med att vara en del av Vestum. Utöver att tillsammans arbeta med strategiska frågor som uppstår håller det förvärvade bolagets ledning en kontinuerlig dialog med delar av koncernledningen. Fokus i den löpande styrningen är tillväxt, lönsamhet och kapitalbindning.