Lakers Group

Lakers Group

Lakers Group är en marknadsledande leverantör av eftermarknadstjänster och specialistprodukter inom vatten- och avloppspumpar i norra Europa. Bolaget består idag av 25 sammansvetsade bolag i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannien och Tyskland. Det äldsta bolaget inom Lakers Group grundades 1937. Lakers Group har en attraktiv affärsmodell med hög grad av specialisering, 95 % återkommande intäkter från en diversifierad bas av över 40 000 kunder och stark kassaflödesgenerering drivet av lågt investeringsbehov i kombination med god lönsamhet.

Den övergripande servicemarknaden för vatten- och avloppsvatteninfrastruktur växer snabbt med megatrender såsom åldrande vatteninfrastruktur, mer extrema och förändrade väderförhållanden, urbanisering samt fördelaktiga regulatoriska förändringar. Lakers Groups adresserbara marknadsstorlek beräknas till cirka 25 miljarder NOK och förväntas växa med 4-5 % per år.

Lakers Group har över 400 anställda och har sitt huvudkontor i Oslo.

www.lakersgroup.com

Vestums process

Identifiering

Vi strävar efter att kontinuerligt föra diskussioner med intressanta förvärvskandidater både direkt och genom företagsrådgivare. Totalt utvärderas över ett hundratal bolag årligen.

Utvärdering

Potentiella förvärv utvärderas utifrån en mängd parametrar där Vestum skapar sig en djupare förståelse för affärsmodell, risker, marknadsposition, konkurrenslandskap, finansiell historik och utsikter samt nyckelpersoners fortsatta engagemang. I samband med utvärderingen utformar Vestum en värdeskapandehypotes om hur vi kan vara med och bidra för att driva lönsam tillväxt.

Genomförande

I genomförandefasen går Vestum igenom en bekräftande kommersiell, legal och finansiell genomlysning av det förvärvade bolaget som avslutas med förhandling och avtalssignering.

Uppföljning

Efter att förvärvet har genomförts utarbetas en plan tillsammans med koncernledningen för hur verksamheten kan involveras i koncernen på bästa sätt för att dra nytta av de fördelar som kommer med att vara en del av Vestum. Utöver att tillsammans arbeta med strategiska frågor som uppstår håller det förvärvade bolagets ledning en kontinuerlig dialog med delar av koncernledningen. Fokus i den löpande styrningen är tillväxt, lönsamhet och kapitalbindning.