LFG Pumpeteknikk

LFG Pumpeteknikk

LFG Pumpeteknikk grundades 1937 och är ett pumphandelsföretag som samarbetar med välkända pumptillverkare över hela Europa och USA. Vi konsulterar om den bästa tekniska lösningen för kunden och genom att vara varumärkesoberoende kan vi erbjuda den bästa lösningen för varje situation.

LFG säljer och hyr ut pumpar, pumpsystem och pumpstationer för den norska industrin; livsmedelsförädling, frakt, avloppshantering, VVS samt privata hushåll.

www.louisgay.no

Vestums process

Identifiering

Vi strävar efter att kontinuerligt föra diskussioner med intressanta förvärvskandidater både direkt och genom företagsrådgivare. Totalt utvärderas över ett hundratal bolag årligen.

Utvärdering

Potentiella förvärv utvärderas utifrån en mängd parametrar där Vestum skapar sig en djupare förståelse för affärsmodell, risker, marknadsposition, konkurrenslandskap, finansiell historik och utsikter samt nyckelpersoners fortsatta engagemang. I samband med utvärderingen utformar Vestum en värdeskapandehypotes om hur vi kan vara med och bidra för att driva lönsam tillväxt.

Genomförande

I genomförandefasen går Vestum igenom en bekräftande kommersiell, legal och finansiell genomlysning av det förvärvade bolaget som avslutas med förhandling och avtalssignering.

Uppföljning

Efter att förvärvet har genomförts utarbetas en plan tillsammans med koncernledningen för hur verksamheten kan involveras i koncernen på bästa sätt för att dra nytta av de fördelar som kommer med att vara en del av Vestum. Utöver att tillsammans arbeta med strategiska frågor som uppstår håller det förvärvade bolagets ledning en kontinuerlig dialog med delar av koncernledningen. Fokus i den löpande styrningen är tillväxt, lönsamhet och kapitalbindning.