M.C.R. Mobile Container Repair

M.C.R. Mobile Container Repair

MCR-bolagen grundades av Mats Johansson och har varit verksamma sedan 1983 och bedriver uthyrning och försäljning av containrar samt erbjuder diverse tjänster så som reparation, kylarbeten, tvätt, modifiering och ombyggnad av containrar. I anslutning till huvudkontoret i Göteborgs hamn bedrivs Oceanterminalen containerdepå med en 44 000 kvadratmeter stor uppställningsplats för tomma och lastade redericontainrar.

Bolagen har även verksamhet inne på APM Terminals och Gothenburg RoRo Terminal samt jourverksamhet för kylcontainrar och lasthanteringsutrustning.

MCR-bolagen har 36 anställda med huvudkontor i Göteborg.

www.mcr.se

Vestums process

Identifiering

Vi strävar efter att kontinuerligt föra diskussioner med intressanta förvärvskandidater både direkt och genom företagsrådgivare. Totalt utvärderas över ett hundratal bolag årligen.

Utvärdering

Potentiella förvärv utvärderas utifrån en mängd parametrar där Vestum skapar sig en djupare förståelse för affärsmodell, risker, marknadsposition, konkurrenslandskap, finansiell historik och utsikter samt nyckelpersoners fortsatta engagemang. I samband med utvärderingen utformar Vestum en värdeskapandehypotes om hur vi kan vara med och bidra för att driva lönsam tillväxt.

Genomförande

I genomförandefasen går Vestum igenom en bekräftande kommersiell, legal och finansiell genomlysning av det förvärvade bolaget som avslutas med förhandling och avtalssignering.

Uppföljning

Efter att förvärvet har genomförts utarbetas en plan tillsammans med koncernledningen för hur verksamheten kan involveras i koncernen på bästa sätt för att dra nytta av de fördelar som kommer med att vara en del av Vestum. Utöver att tillsammans arbeta med strategiska frågor som uppstår håller det förvärvade bolagets ledning en kontinuerlig dialog med delar av koncernledningen. Fokus i den löpande styrningen är tillväxt, lönsamhet och kapitalbindning.