MR Entreprenad

MR Entreprenad

MR Entreprenad grundades 1999 och är specialiserade på VA- och ledningsarbeten, väg- och anläggningsarbeten samt markarbeten. Inom tjänsteerbjudandet ingår exempelvis omläggning och reparation av befintliga VA-system, finplanering och utförande av olika typer av markarbeten, nyproduktion av vägsystem och utbyggnad av befintliga vägsystem.

Bolaget är verksamt i Stockholm och Uppland och arbetar främst åt stat och kommun, men även åt byggentreprenörer, fastighetsförvaltare, energibolag och bostadsrättföreningar.

MR Entreprenad har 16 anställda och har sitt huvudkontor i Sollentuna.

www.mrentreprenad.se

Vestums process

Identifiering

Vi strävar efter att kontinuerligt föra diskussioner med intressanta förvärvskandidater både direkt och genom företagsrådgivare. Totalt utvärderas över ett hundratal bolag årligen.

Utvärdering

Potentiella förvärv utvärderas utifrån en mängd parametrar där Vestum skapar sig en djupare förståelse för affärsmodell, risker, marknadsposition, konkurrenslandskap, finansiell historik och utsikter samt nyckelpersoners fortsatta engagemang. I samband med utvärderingen utformar Vestum en värdeskapandehypotes om hur vi kan vara med och bidra för att driva lönsam tillväxt.

Genomförande

I genomförandefasen går Vestum igenom en bekräftande kommersiell, legal och finansiell genomlysning av det förvärvade bolaget som avslutas med förhandling och avtalssignering.

Uppföljning

Efter att förvärvet har genomförts utarbetas en plan tillsammans med koncernledningen för hur verksamheten kan involveras i koncernen på bästa sätt för att dra nytta av de fördelar som kommer med att vara en del av Vestum. Utöver att tillsammans arbeta med strategiska frågor som uppstår håller det förvärvade bolagets ledning en kontinuerlig dialog med delar av koncernledningen. Fokus i den löpande styrningen är tillväxt, lönsamhet och kapitalbindning.