Norsk Pumpeservice

Norsk Pumpeservice

Norsk Pumpeservice AS har i mer än 35 år levererat sötvattensförsörjning. För oss är det viktigast att kunden får bästa möjliga vattenförsörjning som passar deras behov. Därför har vi ett brett spektrum av pumpar, trycktankar och pumputrustning i lager, och kan specialbygga vilket system som helst på kort tid.

Sedan början av 2000 har Norsk Pumpeservice AS sålt bergborrningsutrustning för brunnsborrning, pålning och ytborrning. Vi har ett stort fokus på kvalitet och lagerför ett brett spektrum av olika borrsystem. Under 2017 expanderade vi till vattenreningsverksamhet och med vår enorma erfarenhet av färskvattenpumpförsörjning kan vi nu erbjuda kompletta system för alla behov.

www.norskpumpeservice.no

Vestums process

Identifiering

Vi strävar efter att kontinuerligt föra diskussioner med intressanta förvärvskandidater både direkt och genom företagsrådgivare. Totalt utvärderas över ett hundratal bolag årligen.

Utvärdering

Potentiella förvärv utvärderas utifrån en mängd parametrar där Vestum skapar sig en djupare förståelse för affärsmodell, risker, marknadsposition, konkurrenslandskap, finansiell historik och utsikter samt nyckelpersoners fortsatta engagemang. I samband med utvärderingen utformar Vestum en värdeskapandehypotes om hur vi kan vara med och bidra för att driva lönsam tillväxt.

Genomförande

I genomförandefasen går Vestum igenom en bekräftande kommersiell, legal och finansiell genomlysning av det förvärvade bolaget som avslutas med förhandling och avtalssignering.

Uppföljning

Efter att förvärvet har genomförts utarbetas en plan tillsammans med koncernledningen för hur verksamheten kan involveras i koncernen på bästa sätt för att dra nytta av de fördelar som kommer med att vara en del av Vestum. Utöver att tillsammans arbeta med strategiska frågor som uppstår håller det förvärvade bolagets ledning en kontinuerlig dialog med delar av koncernledningen. Fokus i den löpande styrningen är tillväxt, lönsamhet och kapitalbindning.