Pump & Vattenteknik

Pump & Vattenteknik

Pump och Vattenteknik AB kombinerar god service med gedigen expertis för att leverera flexibla lösningar. Vi erbjuder pumpar från alla tillverkare och levererar där ni har behov, detta gäller över hela världen.

Vi erbjuder även installation, invnteringar, hyresavtal, reservdelar, enskilda service uppdrag och serviceavtal. uthyrning, reservdelar, service och serviceavtal.

Vårt mål är att hjälpa alla våra kunder på ett snabbt och säkert sätt. Vi säljer pumpar från alla marknadsledande tillverkare och kan därför snabbt hitta en lösning anpassad efter dina behov, oavsett system och tillverkare.

 

www.povt.se

Vestums process

Identifiering

Vi strävar efter att kontinuerligt föra diskussioner med intressanta förvärvskandidater både direkt och genom företagsrådgivare. Totalt utvärderas över ett hundratal bolag årligen.

Utvärdering

Potentiella förvärv utvärderas utifrån en mängd parametrar där Vestum skapar sig en djupare förståelse för affärsmodell, risker, marknadsposition, konkurrenslandskap, finansiell historik och utsikter samt nyckelpersoners fortsatta engagemang. I samband med utvärderingen utformar Vestum en värdeskapandehypotes om hur vi kan vara med och bidra för att driva lönsam tillväxt.

Genomförande

I genomförandefasen går Vestum igenom en bekräftande kommersiell, legal och finansiell genomlysning av det förvärvade bolaget som avslutas med förhandling och avtalssignering.

Uppföljning

Efter att förvärvet har genomförts utarbetas en plan tillsammans med koncernledningen för hur verksamheten kan involveras i koncernen på bästa sätt för att dra nytta av de fördelar som kommer med att vara en del av Vestum. Utöver att tillsammans arbeta med strategiska frågor som uppstår håller det förvärvade bolagets ledning en kontinuerlig dialog med delar av koncernledningen. Fokus i den löpande styrningen är tillväxt, lönsamhet och kapitalbindning.