Pumpe-Service

Pumpe-Service

Vår välkända verkstad har med nästan 40 års erfarenhet utfört service och reparationer av de flesta avlopps-, borrhåls- och cirkulationspumpar på marknaden. Vi erbjuder professionell övervakning och underhåll av din nuvarande pumplösning, renoveringar av gamla pumpar eller pumpsystem och helt nya installationer.

Våra tekniker löser kritiska situationer snabbt och vi erbjuder 24-timmars jourservice. Med våra fullt utrustade servicebilar kan vi snabbt vara på plats för att ta hand om problemet och garantera våra kunders säkerhet.

www.pumpe-service.no

Vestums process

Identifiering

Vi strävar efter att kontinuerligt föra diskussioner med intressanta förvärvskandidater både direkt och genom företagsrådgivare. Totalt utvärderas över ett hundratal bolag årligen.

Utvärdering

Potentiella förvärv utvärderas utifrån en mängd parametrar där Vestum skapar sig en djupare förståelse för affärsmodell, risker, marknadsposition, konkurrenslandskap, finansiell historik och utsikter samt nyckelpersoners fortsatta engagemang. I samband med utvärderingen utformar Vestum en värdeskapandehypotes om hur vi kan vara med och bidra för att driva lönsam tillväxt.

Genomförande

I genomförandefasen går Vestum igenom en bekräftande kommersiell, legal och finansiell genomlysning av det förvärvade bolaget som avslutas med förhandling och avtalssignering.

Uppföljning

Efter att förvärvet har genomförts utarbetas en plan tillsammans med koncernledningen för hur verksamheten kan involveras i koncernen på bästa sätt för att dra nytta av de fördelar som kommer med att vara en del av Vestum. Utöver att tillsammans arbeta med strategiska frågor som uppstår håller det förvärvade bolagets ledning en kontinuerlig dialog med delar av koncernledningen. Fokus i den löpande styrningen är tillväxt, lönsamhet och kapitalbindning.