Rönnmarks Undertak

Rönnmarks Undertak

Rönnmarks Undertak har i över 50 år utfört undertaksentreprenader till bland annat kontor, skolor, restauranger, sjukhus, tågstationer, häkten och badhus. Bolaget består av två dotterbolag och har kontor i Sollentuna.

Rönnmarks är specialister på krävande undertaksentreprenader och följer med beställaren från start till mål och ser till att samordningen optimeras. Bolaget erbjuder tjänster inom teknisk innovation, akustiklösningar, projektledning och byggtjänster. Med undertak och ljudabsorbenter blir arbetsmiljön avsevärt bättre då dessa fångar upp ljud och minimerar buller.

Rönnmarks Undertak ingår i WAGAB-koncernen, ett helägt portföljbolag till Vestum.

Rönnmarks Undertak har 29 anställda och har sitt huvudkontor i Sollentuna.

www.ronnmarks.se

Vestums process

Identifiering

Vi strävar efter att kontinuerligt föra diskussioner med intressanta förvärvskandidater både direkt och genom företagsrådgivare. Totalt utvärderas över ett hundratal bolag årligen.

Utvärdering

Potentiella förvärv utvärderas utifrån en mängd parametrar där Vestum skapar sig en djupare förståelse för affärsmodell, risker, marknadsposition, konkurrenslandskap, finansiell historik och utsikter samt nyckelpersoners fortsatta engagemang. I samband med utvärderingen utformar Vestum en värdeskapandehypotes om hur vi kan vara med och bidra för att driva lönsam tillväxt.

Genomförande

I genomförandefasen går Vestum igenom en bekräftande kommersiell, legal och finansiell genomlysning av det förvärvade bolaget som avslutas med förhandling och avtalssignering.

Uppföljning

Efter att förvärvet har genomförts utarbetas en plan tillsammans med koncernledningen för hur verksamheten kan involveras i koncernen på bästa sätt för att dra nytta av de fördelar som kommer med att vara en del av Vestum. Utöver att tillsammans arbeta med strategiska frågor som uppstår håller det förvärvade bolagets ledning en kontinuerlig dialog med delar av koncernledningen. Fokus i den löpande styrningen är tillväxt, lönsamhet och kapitalbindning.