Rosenqvist Entreprenad

Rosenqvist Entreprenad

Rosenqvist Entreprenad utför kvalificerade entreprenadprojekt i järnvägsmiljö samt inom kollektivtrafik. Med specialutbildad personal och stor erfarenhet av arbete på järnväg utför bolaget olika typer av uppdrag. Företagets huvudsakliga områden är att rusta upp befintliga spår, bygga nytt, underhålla och bygga kanalisation, bullerskydd samt plattformar. Bolaget arbetar även med andra typer av närliggande projekt kopplade till järnvägsmiljön och dess kunder.

Rosenqvist Entreprenad arbetar för att löpande utveckla och förbättra arbetssätt, maskiner och redskap samt tillsammans med personalen löpande utveckla verksamheten för de stora satsningar som planeras för att förbättra dagens infrastruktur och därmed aktivt medverka till en för alla tillgänglig och säker järnväg samt kollektivtrafik.

Bolaget har 63 anställda.

www.rosenqvistentreprenad.se

Vestums process

Identifiering

Vi strävar efter att kontinuerligt föra diskussioner med intressanta förvärvskandidater både direkt och genom företagsrådgivare. Totalt utvärderas över ett hundratal bolag årligen.

Utvärdering

Potentiella förvärv utvärderas utifrån en mängd parametrar där Vestum skapar sig en djupare förståelse för affärsmodell, risker, marknadsposition, konkurrenslandskap, finansiell historik och utsikter samt nyckelpersoners fortsatta engagemang. I samband med utvärderingen utformar Vestum en värdeskapandehypotes om hur vi kan vara med och bidra för att driva lönsam tillväxt.

Genomförande

I genomförandefasen går Vestum igenom en bekräftande kommersiell, legal och finansiell genomlysning av det förvärvade bolaget som avslutas med förhandling och avtalssignering.

Uppföljning

Efter att förvärvet har genomförts utarbetas en plan tillsammans med koncernledningen för hur verksamheten kan involveras i koncernen på bästa sätt för att dra nytta av de fördelar som kommer med att vara en del av Vestum. Utöver att tillsammans arbeta med strategiska frågor som uppstår håller det förvärvade bolagets ledning en kontinuerlig dialog med delar av koncernledningen. Fokus i den löpande styrningen är tillväxt, lönsamhet och kapitalbindning.