Sanera

Sanera

Sanera är ett nytänkande riv- och saneringsföretag som levererar heltäckande tjänster inom rivning, sanering och håltagning. Sanera fokuserar på selektiv och dammfri rivning i storstadsregionerna med inriktning mot byggrelaterade företag, försäkringsbolag samt fastighetsbolag.

Sanera har sedan starten 2002 arbetat med målet att uppfattas som det mest engagerade, kunniga och miljömedvetna företaget på marknaden. Återkommande kunder och beställare med höga krav på arbetsmiljö och kvalitet har varit en förutsättning för att kunna utveckla verksamheten. Inom sanering erbjuder bolaget tjänster för brand, vatten och mögelskador såväl i hem som offentliga miljöer. Fokus är på komplexa projekt innefattande bland annat förskolor, sjukhus, kontor och industrilokaler.

Bolaget har 26 anställda.

www.saneringar.com

Vestums process

Identifiering

Vi strävar efter att kontinuerligt föra diskussioner med intressanta förvärvskandidater både direkt och genom företagsrådgivare. Totalt utvärderas över ett hundratal bolag årligen.

Utvärdering

Potentiella förvärv utvärderas utifrån en mängd parametrar där Vestum skapar sig en djupare förståelse för affärsmodell, risker, marknadsposition, konkurrenslandskap, finansiell historik och utsikter samt nyckelpersoners fortsatta engagemang. I samband med utvärderingen utformar Vestum en värdeskapandehypotes om hur vi kan vara med och bidra för att driva lönsam tillväxt.

Genomförande

I genomförandefasen går Vestum igenom en bekräftande kommersiell, legal och finansiell genomlysning av det förvärvade bolaget som avslutas med förhandling och avtalssignering.

Uppföljning

Efter att förvärvet har genomförts utarbetas en plan tillsammans med koncernledningen för hur verksamheten kan involveras i koncernen på bästa sätt för att dra nytta av de fördelar som kommer med att vara en del av Vestum. Utöver att tillsammans arbeta med strategiska frågor som uppstår håller det förvärvade bolagets ledning en kontinuerlig dialog med delar av koncernledningen. Fokus i den löpande styrningen är tillväxt, lönsamhet och kapitalbindning.