Skandinaviska Områdesskydd

Skandinaviska Områdesskydd

Skandinaviska Områdesskydd är ett av Sveriges största montageföretag inom områdessäkerhet: en rikstäckande och fristående entreprenör med bred kompetens inom såväl montage som installation av automatik och passagesystem.

Sedan företaget startades 2005 har bolaget utfört fler än 7 000 montage runt om i landet åt företag, kommuner och privatpersoner. Bolaget har också en egen e-handel genom stangselbutiken.se där kunder hittar ett stort utbud av produkter från världsledande leverantörer för att själva kunna montera med samma höga kvalitet.

Kenit Produkt är ett systerbolag till Skandinaviska Områdesskydd med verksamhet inom materialinköp till den egna verksamheten. Kenit Produkt har Skandinaviska Områdesskydd som sin enda kund.

Bolagen har totalt 29 anställda.

www.skandinaviska.nu

Vestums process

Identifiering

Vi strävar efter att kontinuerligt föra diskussioner med intressanta förvärvskandidater både direkt och genom företagsrådgivare. Totalt utvärderas över ett hundratal bolag årligen.

Utvärdering

Potentiella förvärv utvärderas utifrån en mängd parametrar där Vestum skapar sig en djupare förståelse för affärsmodell, risker, marknadsposition, konkurrenslandskap, finansiell historik och utsikter samt nyckelpersoners fortsatta engagemang. I samband med utvärderingen utformar Vestum en värdeskapandehypotes om hur vi kan vara med och bidra för att driva lönsam tillväxt.

Genomförande

I genomförandefasen går Vestum igenom en bekräftande kommersiell, legal och finansiell genomlysning av det förvärvade bolaget som avslutas med förhandling och avtalssignering.

Uppföljning

Efter att förvärvet har genomförts utarbetas en plan tillsammans med koncernledningen för hur verksamheten kan involveras i koncernen på bästa sätt för att dra nytta av de fördelar som kommer med att vara en del av Vestum. Utöver att tillsammans arbeta med strategiska frågor som uppstår håller det förvärvade bolagets ledning en kontinuerlig dialog med delar av koncernledningen. Fokus i den löpande styrningen är tillväxt, lönsamhet och kapitalbindning.