Hoppa till huvudinnehållet

INVESTERA I VESTUM

UPPDATERAT 2024-07-24 17:02:54

10,16

röd pil
−2,68 % −0,280
arrow pointing down

FOKUSERAD INDUSTRIGRUPP POSITIONERAD FÖR STRUKTURELL TILLVÄXT MED HÖG LÖNSAMHET

Vestum som investering

 

Vår omvärld och marknadstrender

 

Vestum verkar i Sverige, Norge, Danmark och Storbritannien, länder som i hög utsträckning präglas av kraftigt föråldrad infrastruktur till följd av decennier av underinvesteringar. Samtidigt ser vi hur investeringsskulden växer när samhällsutvecklingen och nya direktiv fortsätter att skapa nya behov.  Störst behov hos marknaden ser vi inom vatteninfrastrukturen. Kombinationen av eftersatt befintlig infrastruktur, mer extremväder och en generell befolkningsökning skapar brådskande behov på snabba lösningar. Sammantaget finns det ett strukturellt ökande behov och en stadigt växande efterfrågan på de lösningar som Vestum levererar. Efterfrågan är dessutom relativt okänslig för konjunkturcykler, givet de stora offentliga utgifterna på området, och Vestum är väl positionerade för att möta samhällets aggregerade behov.

 

Decentraliserad styrmodell, centraliserad kapitalallokering

 

En av nycklarna till värdeskapandet för Vestums aktieägare ligger i vår affärsmodell och hur vi positionerar koncernen för skalbarhet och för att möta marknadstrender. Affärsmodellen bygger på en decentraliserad ledningsstruktur för den operativa verksamheten, där koncernbolagen drivs av entreprenörer och företagsledare med lång erfarenhet av sin kärnverksamhet med strategiskt stöd av Vestum, samtidigt som allokeringen av koncernens kapital bygger på en centraliserad styrning. Det leder till att vi med tydlig förankring i gruppens strategiska fokus och aktuella marknadstrender kan nyttja våra kassaflöden på det mest effektiva sättet i syfte att fortsätta driva en lönsam, stabil tillväxt genom såväl organiska initiativ som nya förvärv.

En framgångsrik och tillväxtdrivande förvärvsstrategi

 

En viktig komponent i Vestums strategi för att växa våra kassaflöden och öka vår lönsamhet är förvärv och utveckling av lönsamma specialistbolag. Bolagen som Vestum förvärvar är ledande inom sina respektive områden, drivs av strukturell tillväxt och har en stabil intjäningsförmåga och kassaflödesgenerering över tid. Kriterierna för förvärv syftar till att säkerställa att nya bolag i koncernen bidrar till tillväxten, och till vår stabilitet och motståndskraft. Vestums förvärv ska även stärka och flytta fram vår position inom befintliga segment genom att tillföra ny kompetens, geografisk expansion samt förstärka det existerande erbjudandet.

Strategi för affärsutveckling - organisk tillväxt

 

Affärsutveckling är en central aspekt av Vestums verksamhet, där koncernbolagen utvecklas tillsammans med deras företagsledningar. Detta arbete bygger på en stark kundorientering kombinerat med den samlade expertisen och resurserna inom koncernen som fokuseras för att upprätthålla en stadig organisk tillväxt. Vestum ger stöd till portföljbolagen genom att tillhandahålla erfarenhet, kompetens, processer, ledarskap och finansiella resurser i syfte att nå, eller cementera, en ledande ställning för alla portföljbolag inom respektive område samt bidra till ökat värdeskapande. Vestums portföljbolag har under åren 2009-2022 på fristående basis genererat en ackumulerad årlig genomsnittlig tillväxt i omsättning och EBITA om 10 % respektive 11 %.*

 

*Siffror hämtade från rapporten "Vestum - A Growth Journey Renewed" (21/03/2024), av ABG Sundal Collier.

KONTAKTFORMULÄR