Hoppa till huvudinnehållet

BLI EN DEL AV VESTUM

Vestums förvärv syftar till att stärka och flytta fram Vestums position inom segmenten genom att tillföra ny kompetens, geografisk expansion samt förstärka existerande erbjudande. Vi förvärvar entreprenörsledda och välskötta verksamheter med lång branscherfarenhet, där vi med vårt kunnande och breda nätverk kan bidra till en fortsatt positiv utveckling.

 

 

Kontakta oss för ett första samtal

 

Inom Vestumkoncernen arbetar människor som har en gedigen erfarenhet av att starta, utveckla och förvärva verksamheter, och som har en bred kunskap om styrkor och utmaningar hos entreprenörsledda verksamheter. De förvärvade bolagen drivs vidare under samma bolagsnamn, kultur och varumärke av den lokala ledningen med stöd av Vestumkoncernens samlade resurser. Koncernens ägar- och utvecklingsfilosofi bygger på att behålla det lokala entreprenörskapet. Genom att samla verksamheter inom infrastruktur kan vi samarbeta kring kunder, produkter och tjänsteutbud. Från koncernhåll stöttar vi våra företagsledare med industriellt och tekniskt kunnande, kompetensutveckling och personlig utveckling. Vi strävar efter att uppnå ”best practice” genom att applicera bevisade metoder och professionella standarder i samtliga verksamheter, och har stor nytta av vårt nätverk av branschspecialister som vi byggt upp genom åren. Fokus i den löpande styrningen är tillväxt, lönsamhet och kapitalavkastning, men vi strävar också efter att göra digitalisering och hållbarhetsfrågor till en naturlig del av verksamheten.

VESTUMS FÖRVÄRVSMODELL

VESTUMS FÖRVÄRVSPROCESS

Identifiering

Vi strävar efter att kontinuerligt föra diskussioner med intressanta förvärvskandidater både direkt och genom företagsrådgivare. Totalt utvärderas ett hundratal bolag årligen.

Utvärdering

Potentiella förvärv utvärderas utifrån en mängd parametrar där Vestum skapar sig en djupare förståelse för affärsmodell, risker, marknadsposition, konkurrenslandskap, finansiell historik och utsikter samt nyckelpersoners fortsatta engagemang. I samband med utvärderingen utformar Vestum en värdeskapandehypotes om hur vi kan vara med och bidra för att driva lönsam tillväxt.

Genomförande

I genomförandefasen går vi igenom en kommersiell, legal och finansiell genomlysning av det förvärvade bolaget. Därefter följer förhandling och avtalssignering.

Uppföljning

Efter att förvärvet har genomförts tar vi fram en plan för hur verksamheten kan involveras i koncernen på bästa sätt. Vi arbetar sedan tillsammans med strategiska frågor genom kontinuerlig dialog mellan det förvärvade bolagets ledning och relevanta individer från Vestum.

VI SÖKER ATT FÖRVÄRVA VERKSAMHETER UTIFRÅN FÖLJANDE PARAMETRAR

STORLEKS-SEGMENT

Små- och mellanstora lönsamma bolag med en EBITA om 10-50 MSEK

BRANSCH-SEGMENT

Vi förvärvar endast verksamheter inom hållbar infrastruktur

FINANSIELL PROFIL

Bevisad affärsmodell med tydlig stabilitet och tvåsiffrig vinstmarginal

GEOGRAFI

Störst fokus på bolag med huvudkontor i Sverige, Norge, Danmark och Storbritannien

KONTAKTFORMULÄR