Vestum förvärvar entreprenörsstyrda och välskötta verksamheter med lång branscherfarenhet, där vi med vårt kunnande och breda nätverk kan bidra till en fortsatt positiv utveckling. Vi har en långsiktig inställning till värdeskapande och tror på en decentraliserad styrning där de förvärvade verksamheterna behåller ett stort eget ansvar med beslutsfattandet nära kunden.

Inom Vestum arbetar individer som har grundat, drivit och förvärvat ett stort antal bolag. Vi har bred kunskap om styrkor och utmaningar hos entreprenörsstyrda verksamheter. Hos oss möts entreprenörer av människor som stöttar och utvecklar varandra, och respekt för den kompetens som redan finns i verksamheten.

Vi tror på ett decentraliserat styre, men som en del i Vestums koncern kan vi erbjuda vårt kunnande och styrkan som kommer i att samverka med andra entreprenörer. Genom att samla verksamheter inom samhällsviktig infrastruktur kan vi samarbeta kring kunder, produkter och tjänsteutbud.

Från koncernhåll stöttar vi våra entreprenörer med industriellt och tekniskt kunnande, kompetensutveckling och personlig utveckling för såväl ledande befattningshavare som övrig personal. Vi strävar efter att uppnå ”best practice” genom att applicera bevisade metoder och professionella standarder i samtliga verksamheter, och har stor nytta av vårt nätverk av branschspecialister som vi byggt upp genom åren.

Fokus i den löpande styrningen är tillväxt, lönsamhet och kapitalbindning, men vi strävar också efter att skapa medvetenhet och göra hållbarhetsfrågor till en naturlig del av verksamheten.

Vår förvärvsmodell inkluderar fyra grundpelare: identifiering, utvärdering, genomförande och uppföljning.

 

Vestums förvärvsprocess

Identifiering

Vi strävar efter att kontinuerligt föra diskussioner med intressanta förvärvskandidater både direkt och genom företagsrådgivare. Totalt utvärderas ett hundratal bolag årligen.

Utvärdering

Potentiella förvärv utvärderas utifrån en mängd parametrar där Vestum skapar sig en djupare förståelse för affärsmodell, risker, marknadsposition, konkurrenslandskap, finansiell historik och utsikter samt nyckelpersoners fortsatta engagemang. I samband med utvärderingen utformar Vestum en värdeskapandehypotes om hur vi kan vara med och bidra för att driva lönsam tillväxt.

Genomförande

I genomförandefasen går vi igenom en kommersiell, legal och finansiell genomlysning av det förvärvade bolaget. Därefter följer förhandling och avtalssignering.

Uppföljning

Efter att förvärvet har genomförts tar vi fram en plan för hur verksamheten kan involveras i koncernen på bästa sätt. Vi arbetar sedan tillsammans med strategiska frågor genom kontinuerlig dialog mellan det förvärvade bolagets ledning och relevanta individer från Vestum.

Vi söker att förvärva verksamheter utifrån följande parametrar

Storlekssegment – Små- och mellanstora lönsamma bolag med en omsättning om 40-400 MSEK.

Branschsegment – Vi förvärvar endast verksamheter inom samhällsviktig infrastruktur.

Finansiell profil – Bevisad affärsmodell med tydlig stabilitet och tvåsiffrig vinstmarginal.

Decentraliserad affärsmodell – Verksamhetsbeslut tas i bolagen med stöd av koncerngemensamma resurser.

Geografi – Störst fokus på bolag med huvudkontor i Sverige eller Norge, men även Danmark, Finland, Storbritannien och Tyskland inom segmentet Water.