Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som består av en sammanhållen grupp av företag som kännetecknas av finansiell stabilitet, hållbara konkurrensfördelar och stark lokal förankring. Vår investerings- och ägarfilosofi grundar sig i entreprenörskap och långsiktighet med en decentraliserad affärsmodell.

Entreprenörskap finns i vårt DNA och för oss är det viktigt att detta genomsyrar hela organisationen. Verksamhetsbeslut skall tas i den rörelsedrivande enheten snarare än på koncernivå. Denna decentralisering i kombination med att respektive enhet får stöttning från koncernfunktioner innebär att tid frigörs till affärs- och verksamhetsutveckling.

Vår ambition är att växa till att bli den ledande nordiska förvärvsdrivna koncernen med utpräglat fokus inom bygg och anläggning, ROT-sektorn och infrastrukturentreprenader. Vi växer kontinuerligt genom förvärv av välskötta och lönsamma bolag där vi tillsammans med ambitiösa entreprenörer och företagsledningar kan vara med och utveckla bolagen i syfte att driva lönsam tillväxt. Vi strävar även efter att växa organiskt med begränsad affärsrisk.

Vi har rötterna i organisationer där hållbarhet alltid varit en prioritet och detta kommer att förbli ett mantra för oss.

Vision, affärsidé och affärsmodell

Vestum är en förvärvsdriven koncern som ska skapa värde genom att förvärva och utveckla bolag inom bygg och anläggning, ROT-sektorn och infrastrukturentreprenader. Förvärvade bolag har bevisade affärsmodeller, starka marknadspositioner och förutsägbara kassaflöden. De företag som Vestum förvärvar behåller sina tidigare namn, varumärken och kultur.

Vision

”Vestum ska bli den ledande nordiska förvärvsdrivna koncernen inom bygg och anläggning, ROT-sektorn och infrastrukturentreprenader.”

Affärsidé

”Vi förvärvar små- och mellanstora välskötta och lönsamma bolag inom bygg och anläggning, ROT-sektorn och infrastrukturentreprenader där vi tillsammans med ambitiösa entreprenörer och företagsledningar kan vara med och utveckla bolagen i syfte att driva lönsam tillväxt. Detta gör vi genom att tillsammans adressera frågor inom strategi, processer och genomförande.”

Vi tillämpar olika värdeskapande initiativ för att uppnå långsiktig framgång:

Motiverade
ledningsgrupper

- Långsiktig syn på personlig utveckling
- Incitament baseras på prestation (vinst)
- Successionsplanering påbörjas i god tid

Strävan efter ”best practice”

- Vi applicerar upprepbara bevisade metoder och professionella standarder i samtliga bolag
- Kontinuerligt utbyte av arbetssätt mellan bolagen

Strategiska satsningar

- Investeringar i affärsutveckling och geografisk expansion
- Tilläggsförvärv utvärderas kontinuerligt
- Styrelsemöten fokuserar på organisation och utveckling

”Lean”

- Fokus på värdeskapande
- Minimera byråkrati
- Flytta ut funktioner som ej är kärnverksamhet
- Verksamhetsbeslut tas i den rörelsedrivande enheten med stöttning från koncernfunktioner

Vår affärsmodell

Vår affärsmodell bygger på följande utgångspunkter:

Förvärvsdrivna
Vi växer både organiskt och genom förvärv där förvärv utgör den största tillväxtdrivaren

Långsiktighet
Vi har en långsiktig inställning till värdeskapande

Branschfokus
Vi investerar endast i verksamheter med exponering mot bygg- och anläggning, ROT-sektorn och infrastrukturentreprenader

Decentraliserad affärsmodell
Verksamhetsbeslut tas i bolagen med stöttning inom organisations- och ledningsprocesser, HR-frågor, ekonomistyrning, IT samt kommunikation

Lönsam tillväxt
Huvudfokus är alltid lönsam och hälsosam tillväxt av både organisation och omsättning

Hållbarhet
Hållbarhetsfrågor skall alltid prioriteras

Vi söker att förvärva bolag utifrån följande parametrar:

Storlekssegment
Små- och mellanstora bolag med en omsättning om 40-400 MSEK eller EBITA om 5-50 MSEK

Branschsegment
Bygg och anläggning, ROT-sektorn och infrastrukturentreprenader

Finansiell profil
Bevisad affärsmodell med tydlig stabilitet och förutsägbara kassaflöden

Partnerskap
Vi ingår partnerskap med engagerade och motiverade ledningsgrupper genom att erbjuda riskspridning på sitt innehav samtidigt som 100 % av aktierna säljs till Vestum

Geografi
Förvärvade bolag har sina huvudkontor i Norden med störst fokus på Sverige (tilläggsförvärv kan avvika från detta)

Organisation

Vestum arbetar enligt en mycket decentraliserad affärsmodell. Vi är övertygade om att de bästa besluten fattas av de personer som bedriver verksamheterna. Det finansiella ansvaret vilar på koncernbolagen som genererar affärer, resultat och kassaflöde. Detta bidrar till flexibilitet och stark entreprenörsanda.

Vi är måna om att bibehålla en välskött koncern och ställer således krav på förvärvade företag att ha en väl fungerade verksamhet och ledning. Detta innebär att varje enhet har en egen verkställande direktör som ansvarar för sitt bolag. Storleksmässigt fokuserar vi på verksamheter som omsätter 40-400 MSEK. Storleken gör att respektive ledning har kontroll över helheten och snabbt kan anpassa verksamheten efter kundernas behov. Varje bolag erbjuds stöttning från moderbolagets centrala organisation med bland annat organisations- och ledningsstruktur, HR-frågor, ekonomistyrning, IT och kommunikation.

Historia

2021 är året då Vestum startar sin verksamhet genom att förvärva tre bolag inom byggindustrin. Dessa bolag har lång erfarenhet från branschen och god lönsamhet. Koncernens mål är att växa genom att förvärva bolag som är starka både finansiellt och organisatoriskt, som dessutom kompletterar de övriga bolagen. Vi tror att vi kan vara med och hjälpa våra beställare genom hela kedjan

Vestums aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Vestum startades i samband med en verksamhetsförändring och ett namnbyte av bolaget WeSC under 2021.

WeSC grundades 1999 i Stockholm och designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear under det egna varumärket WeSC. Varumärket skapades för unga skateboardåkare men i takt med att streetwear växt fram som ett av de mest influensrika segmenten på modescenen har Bolaget lagt mer fokus på denna nisch. Bolaget erbjuder idag urbana funktionella plagg influerade av ikoniska och grafiska element. Kundsegment innefattar både kvinnor och män och plaggen kännetecknas av sin kombination av stil och funktion. Varumärket WeSC står för ”We Are the Superlative Con­spiracy” och målgruppen har definierats som ”intellektuella slackers” och fått ett fast grepp inom populärkulturen. Bolagets var­umärke finns representerat i ett tiotal länder där försäljningen sker dels genom egen e-handel dels genom återförsäljare.

Under de senaste åren har WeSC genomfört en omprofilering av sitt varumärke som nu är mer riktat mot premium streetwear gen­om en större betoning på förbättrad design och kvalité. I samband med detta har även WeSC valt att öka sin närvaro på den nordamerikanska marknaden där Bolagets designavdelning förlagts i syfte att vara nära huvudmarknaden.

WeSCs största framgångsfaktor är det, enligt Bolagets egen bedömning, starka varumärket. WeSC är och ”lever” sitt var­umärke, vilket är en förutsättning för att lyckas bygga ett starkt varumärke inom Bolagets segment. WeSCs starka varumärke innebär även en möjlighet att licensiera ut produktion och försäljning av nya produktgrupper i de fall dessa produkter skiljer sig från WeSCs befintliga sortiment avseende produktion, distribution eller försäljningskanaler, men ändå passar väl in under varumärket och riktar sig till WeSCs befintliga målgrupp.