På Vestum har vi hållbara bolag som affärsidé. Vi ser vårt hållbarhetsarbete som en viktig konkurrensfördel. Vi förvärvar och utvecklar specialistbolag inom byggindustrin och infrastruktur med ett helhetsperspektiv på hållbarhet, integrerat i vår affärsmodell, investeringsstrategi och investeringskriterier.

Vi vill göra skillnad i samhället, vi vill att våra bolags produkter och lösningar hjälper kunder att bli mer hållbara och skapar långsiktiga värden för samhället.

Vestums dotterbolag, vilka varierar i storlek och inriktning, har nått olika mognadsfas i hållbarhetsarbetet. Vissa bolag arbetar metodiskt och mäter löpande resultat och förbättringar. I andra bolag pågår en utveckling. Inom sina specialistområden har bolagen kunskaper och erfarenheter kring miljöfrågor, kvalitet och hur goda arbetsförhållanden säkerställs som dels uppfyller beställares krav, dels bidrar till att nya lösningar och standarder utvecklas inom industrin. Samtliga förvärv utgörs av välskötta verksamheter med företagsledningar som har ett stort engagemang för hållbara affärslösningar i en bransch som måste hantera många utmaningar.

Vi har flera hållbarhetsutmaningar inom byggindustrin och infrastruktur eftersom sektorn utgör en av de med störst miljöavtryck genom sina materialval och avfall, transporter, maskinparker samt bygg- och anläggningsmetoder.

Behovet av naturresurser och klimatpåverkan från våra verksamheter på miljö och klimat bidrar till en önskan om att ta fram smarta lösningar på en mer resurssnål användning av resurser, minskade koldioxidutsläpp samt nya cirkulära lösningar.

Branschen är även en av de mest riskfyllda avseende arbetsolyckor och arbetssjukdomar bland anställda. En nödvändig omsorg kring säkerhetsaspekter för medarbetare vid byggen, järnvägar och anläggningar ställer krav på hur arbeten utförs, vem som beträder arbetsplatser samt hur länge medarbetare tillåts arbeta om dagarna. Förtroendet inom branschen hotas också av förekomsten av fusk kring arbetares minimilöner, arbetstider och skatter. Aktörerna måste kunna möta höga krav för att göra anspråk på att vara hållbara, vilket påverkar såväl Vestums dotterbolag som deras kunder.

Vårt ramverk

Hållbarhet är ett affärskritiskt område för Vestum och strategiskt betydande för vår fortsatta tillväxt. Vi stödjer oss på Global Compacts tio principer samt FNs globala utvecklingsmål, och utgår från våra viktigaste intressenters förväntningar på oss samt materialitet.

Vestums väsentlighetsanalys baseras på intervjuer och nära samarbeten med vissa intressentgrupper. Analysen och ramverket kommer att utvecklas i takt med att vi får fördjupad kunskap om intressenternas behov och synpunkter. För de väsentligaste hållbarhetsfrågorna har Vestum i dagsläget formulerat målsättningar, risker och möjligheter och ett antal möjliga nyckeltal för uppföljning och resultatmätning.

Beroende av vår möjlighet till inflytande sker arbetet med hållbarhetsfrågorna i olika delar av Vestums värdekedja, från produkter hos leverantörer till hur dotterbolagens varor och tjänster används hos slutkonsumenten.

Vi vill ta ett stort ansvar eftersom även ett mindre inflytande kan resultera i förändringar. Våra väsentliga hållbarhetsfrågor har organiserats i fyra fokusområden. Ett av områdena, Hållbar tillväxt, är avgörande för Vestums tillväxt och långsiktiga förtroende hos intressenterna och därmed en väsentlig del av koncernens hållbarhet. Vestums förmåga att göra rätt bolagsförvärv, växa med bibehållen stark finansiell ställning samt möta kundernas kvalitetskrav sker i andra delar av den löpande verksamheten, och utvärderas inte inom ramen för hållbarhetsarbetet.

 

Organisatorisk ansvar

Vestum Group Board of Directors fastställer den övergripande hållbarhetsstrategin med målsättningar, uppföljning och resultatmätning.

Vestums Group CEO är ytterst ansvarig och säkerställer tillsammans med Vestum Group Management Team och ESG Director att hållbarhetsarbetet utgör en del av Vestumkoncernens övergripande affärsstrategi, att hållbarhets-risker i koncernen hanteras, att Vestums förhållningssätt i hållbarhetsfrågor implementeras och kommuniceras vid förvärv och i förvaltningen av dotterbolag så att hållbarhet blir en integrerad del av verksamheten.

Division Manager ansvarar som styrelseordförande i dotterbolagen att hållbarhetsrisker kontrolleras, att möjligheter inom hållbarhetsarbetet tillvaratas och via resultatmöten för hållbarhetsuppföljningen i bolagen.

ESG Director stödjer det koncernövergripande arbetet och säkerställer tillsammans med Division Managers att hållbarhetsfrågor integreras i dotterbolagens löpande verksamhet.

VD för dotterbolagen har ansvar för att miljö- och arbetsmiljöarbetet bedrivs i bolaget, att lagar och förordningar följs, och att hållbarhetsarbetet implementeras bland medarbetare och i verksamheten.