På Vestum har vi hållbara bolag som affärsidé. Vi ser vårt hållbarhetsarbete som en viktig konkurrensfördel. Vi förvärvar och utvecklar specialistbolag inom byggindustrin och infrastruktur med ett helhetsperspektiv på hållbarhet, integrerat i vår affärsmodell, investeringsstrategi och investeringskriterier.

Vi vill göra skillnad i samhället, vi vill att våra bolags produkter och lösningar hjälper kunder att bli mer hållbara och skapar långsiktiga värden för samhället.

Vestums dotterbolag, vilka varierar i storlek och inriktning, har nått olika mognadsfas i hållbarhetsarbetet. Vissa bolag arbetar metodiskt och mäter löpande resultat och förbättringar. I andra bolag pågår en utveckling. Inom sina specialistområden har bolagen kunskaper och erfarenheter kring miljöfrågor, kvalitet och hur goda arbetsförhållanden säkerställs som dels uppfyller beställares krav, dels bidrar till att nya lösningar och standarder utvecklas inom industrin. Samtliga förvärv utgörs av välskötta verksamheter med företagsledningar som har ett stort engagemang för hållbara affärslösningar i en bransch som måste hantera många utmaningar.

Organisatorisk ansvar

Vestum Group Board of Directors fastställer den övergripande hållbarhetsstrategin med målsättningar, uppföljning och resultatmätning.

Vestums Group CEO är ytterst ansvarig och säkerställer tillsammans med Vestum Group Management Team och ESG Director att hållbarhetsarbetet utgör en del av Vestumkoncernens övergripande affärsstrategi, att hållbarhets-risker i koncernen hanteras, att Vestums förhållningssätt i hållbarhetsfrågor implementeras och kommuniceras vid förvärv och i förvaltningen av dotterbolag så att hållbarhet blir en integrerad del av verksamheten.

Division Manager ansvarar som styrelseordförande i dotterbolagen att hållbarhetsrisker kontrolleras, att möjligheter inom hållbarhetsarbetet tillvaratas och via resultatmöten för hållbarhetsuppföljningen i bolagen.

ESG Director stödjer det koncernövergripande arbetet och säkerställer tillsammans med Division Managers att hållbarhetsfrågor integreras i dotterbolagens löpande verksamhet.

VD för dotterbolagen har ansvar för att miljö- och arbetsmiljöarbetet bedrivs i bolaget, att lagar och förordningar följs, och att hållbarhetsarbetet implementeras bland medarbetare och i verksamheten.