Hoppa till huvudinnehållet

Bolagsordning för Vestum AB (publ)
Org.nr 556578-2496
Antagen på extra bolagsstämma den 17 december 2021

 

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Vestum AB (publ). Bolaget är publikt.

 

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm kommun.

 

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt, äga och förvalta lös egendom, företrädesvis aktier och andra värdepapper samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva rådgivning rörande ekonomi, redovisning, organisation och därtill relaterade områden, samt upplåta lokaler.

 

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 79 000 000 kronor och högst 316 000 000 kronor.

 

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 237 000 000 stycken och högst 948 000 000 stycken.

 

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ordinarie styrelseledamöter med lägst noll (0) och högst sju (7) suppleanter.

Styrelsen väljs på bolagsstämma för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma.

 

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma en (1) eller (2) revisorer, med eller utan revisorssuppleanter, eller ett (1) registrerat revisionsbolag med huvudansvarig revisor.

 

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet, och om Svenska Dagbladet läggs ned, genom annonsering i Dagens Nyheter. Kallelse ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

 

§ 9 Rätt att delta vid bolagsstämma

Rätt att delta vid bolagsstämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan.

 

§ 10 Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

 

§ 11 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman,
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
 3. Godkännande av dagordning,
 4. Val av en eller två justeringspersoner,
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
 6. Framläggande av årsredovisning och, i förekommande fall, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
 7. Beslut om
  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
 8. Fastställande av det antal ordinarie ledamöter och suppleanter som ska väljas av stämman,
 9. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden,
 10. Val av styrelse och revisorer eller revisionsbolag,
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

 

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 januari - 31 december.

 

§ 13 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdag är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

 

Bolagsordningen PDF