Hoppa till huvudinnehållet

HÅLLBARHET SOM DRIVANDE KRAFT

Hållbarhet är en strategiskt viktig fråga för Vestum och vi har ett långsiktigt åtagande att främja och bidra till ett hållbart samhälle.

 

Vestums dotterbolag verkar inom branscher som står inför nödvändiga och omfattande omställningar de kommande åren, både genom att anpassa sina verksamheter för att minska sin egen klimatpåverkan men även genom att arbeta med klimatanpassningar. Dessa utmaningar innebär att vi aktivt måste arbeta med hållbarhet och utveckla våra affärsstrategier för att möta de krav på förändring som omvärlden ställer. Denna inriktning kommer att prägla våra beslut, och vi strävar efter att vara proaktiva och skapa positiv påverkan samtidigt som vi säkerställer långsiktig framgång och hållbarhet i våra verksamheter.

VÅRA HÅLLBARHETSMÅL

Vestum har hållbarhetsmål inom fem områden:
arbetsmiljö, jämställdhet, kompetensförsörjning, klimat och biologisk mångfald.

Målen sträcker sig till 2040, med delmål för 2026, och fokuserar på områden som bedöms som särskilt viktiga ur ett hållbarhetsperspektiv utifrån Vestums verksamhet.

Läs mer om våra hållbarhetsmål

HÅLLBARHETSRAPPORTERING

Vestum rapporterar koncernens hållbarhetsarbete i vår hållbarhetsrapport, vilken utgör en integrerad del av vår årsredovisning. Vi rapporterar även på utvalda mätpunkter gällande hållbarhet i våra kvartalsrapporter.

Läs vår senaste hållbarhetsrapport

Medlem i Global Compact

Vestum har anslutit till UN Global Compact  – en plattform för ledning, utveckling, implementering och rapportering av ansvarsfulla affärsmetoder.

Medlemmar i UN Global Compact åtar sig att följa tio grundläggande principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljö och antikorruption, och att vidta åtgärder till stöd för Globala målen, Sustainable Development Goals.

UN Global Compact, som lanserades år 2000, är det största hållbarhetsinitiativet för företag i världen, med fler än 16 000 företag baserade i över 158 länder.

Med målet att förvärva och utveckla specialistbolag inom byggindustrin och infrastruktur har Vestum ett helhetsperspektiv på hållbarhet, integrerat i affärsmodell, investeringsstrategi och investeringskriterier.