Hållbarhet är en strategiskt viktig fråga för oss på Vestum. Vi har ett långsiktigt engagemang för att tillsammans bidra till ett hållbart samhälle. Genom våra dotterbolag kan vi göra skillnad för att nå ett samhälle som vi vill lämna över till våra barn och barnbarn.

Klimatförändringar och miljöpåverkan fortsätter att påverka våra Liv och framtiden för alla andra arter runt om på planeten. För oss som bolag är hållbara affärsprocesser absolut nödvändiga. Bygg och infrastruktur är branscher som påverkar vårt samhälle i stor utsträckning. Industrin har i stor utsträckning bidragit till klimatförändringar på grund av dess behov av mark, resurser och fossila bränslen. Men vi ser att vi har möjlighet att påverka utvecklingen positivt genom hållbara och resurssnåla metoder och produkter.

För oss på Vestum och för våra dotterbolag börjar hållbarhet med att vara medveten om problemet och förstå hur viktigt det är att göra förändringar – både för verksamheten och planeten.

Vår hållbarhetsprocess

Vi utvärderar hur långt bolagen kommit i hållbarhetsarbetet inför förvärv

Vi strävar efter att kontinuerligt föra diskussioner med intressanta förvärvskandidater både direkt och genom företagsrådgivare. Totalt utvärderas över ett hundratal bolag årligen.

Vi startar ett strategiskt arbete och tar fram mål

Vi tar fram färdplaner med delmål och aktiviteter för att nå våra övergripande hållbarhetsmål.

Löpande hållbarhetsarbete

Vi arbetar löpande med att förbättra vår hållbarhetsprestanda. Det gör vi genom att se var vi har vår hållbarhetspåverkan och sedan sätta mål och ta fram aktiviteter för hur våra verksamheter kan öka sin positiva påverkan och minska sin negativa påverkan.

Rapportering kvartalsvis och årsvis

Vi följer upp och rapporterar vårt arbete löpande i kvartalsrapporter och i årsredovisningen. För oss är det viktigt att våra intressenter vet vad vi har för mål och hur långt vi har kommit i vårt hållbarhetsarbete.

Medlem i UN Global Compact

Vestum har anslutit till UN Global Compact – en plattform för ledning, utveckling, implementering och rapportering av ansvarsfulla affärsmetoder.

Läs mer

Hållbar tillväxt

På Vestum har vi hållbara bolag som affärsidé. Vi ser vårt hållbarhetsarbete som en viktig konkurrensfördel.

Hållbar tillväxt

Våra hållbarhetsmål för 2040

Hållbarhet är en strategiskt viktig fråga för Vestum och vi har ett långsiktigt engagemang för att bidra till ett hållbart samhälle.

Hållbarhetsmål för 2040