Hoppa till huvudinnehållet

VESTUMS HÅLLBARHETSMÅL

Vestum har hållbarhetsmål inom fem områden:
arbetsmiljö, jämställdhet, kompetensförsörjning, klimat
och biologisk mångfald.

 

Målen sträcker sig till 2040, med delmål för 2026, och fokuserar på områden
som bedöms som särskilt viktiga ur ett hållbarhetsperspektiv utifrån Vestums verksamhet.

Arbetsmiljö

Inom ramen för Vestums verksamhet förekommer det arbetsmoment som är tunga, slitsamma eller på annat sätt utsätter medarbetarna för utökad risk. Arbetsmiljöfrågor har därför högsta prioritet inom Vestum och vi arbetar utifrån en nollvision gällande olycksfall i koncernen.

 

  • 2026 ska Vestum, genom aktiva åtgärder och utbildningsinsatser, ha etablerat en koncernövergripande struktur och kultur som dels säkerställer en korrekt rapportering av tillbud och olyckor, dels uppmuntrar enskilda medarbetare att säga ifrån om arbetsmiljön upplevs som otrygg.

 

  • 2040 ska Vestum inte ha några allvarliga arbetsolyckor.

 

Jämställdhet

Det är centralt för Vestums framgång att all kompetens tas tillvara och att Vestum är en jämställd och inkluderande arbetsplats. Vestum är verksamt i sektorer där det på ett generellt plan finns behov av ökad jämställdhet, vilket Vestum vill vara med och bidra till.

 

  • 2026 ska Vestum ha minst 35% kvinnliga chefer samt minst 15% kvinnliga anställda totalt sett i koncernen.

 

  • 2040 ska Vestum, sett till samtliga anställda inom koncernen, ha en jämn könsfördelning.

Kompetensförsörjning

Vestum vill bidra till social hållbarhet genom att erbjuda praktik- och lärlingsplatser. På så sätt kan Vestum medverka till ökad sysselsättning, försörjning och mångfald, samtidigt som arbetslösheten minskar.

 

  • 2026 ska Vestum tillhandahållit minst 400 praktik- och lärlingsplatser.

 

  • 2040 ska Vestum tillhandahållit minst 1 800 praktik- och lärlingsplatser.

Klimat

Klimatet är en av vår tids största utmaningar och Vestum är verksamt i sektorer som i dagsläget bidrar med betydande klimatutsläpp. Det är därför nödvändigt för Vestum att agera för att minska sin negativa klimatpåverkan.

 

  • 2026 ska Vestum ha minskat sitt CO2e utsläpp i scope 1, 2 och 3 med sammanlagt 25% per omsatt krona, för att bidra till målen i Parisavtalet. Vestums basår för mätningen kommer att vara 2023

 

  • 2040 ska Vestum ha netto noll klimatpåverkan i scope 1, 2 och 3.

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är, tillsammans med klimatfrågan, av avgörande betydelse för att säkerställa stabiliteten i våra samhällen i framtiden. Vestums verksamhet måste därför ta hänsyn till miljön, naturen och ekosystemen och sträva efter att minimera den negativa påverkan på biologisk mångfald inom Vestums egen verksamhet och hela vår värdekedja. Eventuell negativ påverkan som inte kan undvikas bör kompenseras genom åtgärder som främjar och stödjer biologisk mångfald.

 

  • 2026 ska Vestum ha kartlagt sin påverkan på den biologiska mångfalden.

 

  • 2040 ska Vestum ha netto noll påverkan på biologisk mångfald.