Hoppa till huvudinnehållet

VESTUM AVSLUTAR STRATEGISK ÖVERSYN

Den 29 augusti 2023 offentliggjordes att styrelsen för Vestum AB (publ) (”Vestum”) hade inlett en strategisk översyn med syfte att utvärdera möjligheter att öka aktieägarvärde. Styrelsen har idag beslutat att syftet med den strategiska översynen är uppnått. Den strategiska översynen har därför avslutats.

Inom ramen för den strategiska översynen har följande åtgärder vidtagits:

  • Vestum har aviserat sin avsikt att lösa obligation om 900 MSEK med förfall i oktober 2024 med bankfinansiering och likvida medel. I samband med detta har Vestum uppdaterat befintlig kreditfacilitet med Danske Bank, SEB och Swedbank genom att addera ytterligare en bank, Svensk Exportkredit, samt höjt facilitetsutrymmet från 1 200 MSEK till 1 800 MSEK. Refinansieringen förväntas vara slutförd i april 2024. Sammantaget innebär refinansieringen en årlig räntebesparing om cirka 30 MSEK samt att inga kreditfaciliteter eller obligationer förfaller under 2024 eller 2025.
  • Under den strategiska översynen har ett antal verksamheter identifierats vars kassaflödesgenerering, lönsamhetsnivå eller riskprofil inte längre möter Vestums krav eller som av annan anledning inte längre passar Vestums strategiska inriktning. Vestum har av denna anledning avyttrat följande verksamheter:
    • Genom pressmeddelande den 11 december 2023 aviserades fem avyttringar – Arctic Infra AB, Kvalitetsmark R AB, Hyrex Holding AB, Powerstruc AB och Amsler Hiss AB – inom segmenten Infrastructure och Services.
    • I tiden därefter har ytterligare ett bolag inom segmentet Services avyttrats, Plåtslagaren G.H. Johansson AB. Bolaget genererade under 2023 en omsättning om drygt 100 MSEK och var det enda bolaget inom Vestum som var verksamt inom plåtarbeten. Avyttringen förväntas slutföras i april 2024 och bedöms inte medföra någon väsentlig resultatpåverkan från vinst eller förlust av avyttrade tillgångar.
  • Vestum har inga pågående eller planerade avyttringar utöver de som redovisats ovan. Vidare är avsikten att allokera den köpeskilling som erhålls vid avyttringen av Plåtslagaren G.H. Johansson AB till förvärv av specialistbolag inom utvalda tillväxtmarknader.
  • Vestum har genomfört en omorganisation och en kontorsflytt under det första kvartalet. Omstruktureringen leder till en effektivare organisation med omkring 10 MSEK lägre årliga kostnader för centrala funktioner som också är bättre anpassad till verksamheten. Åtgärderna medför samtidigt vissa omstruktureringskostnader av engångskaraktär, vilka kommer att redovisas i delårsrapporten för det första kvartalet. Vidare har de interna divisionerna renodlats för att optimera värdeskapande där nyckeltalsuppföljning avseende tillväxt, lönsamhet och avkastning utgör kärnan i styrmodellen.
  • Vestum har lanserat sin nya hemsida (www.vestum.se) för att bättre reflektera bolagets strategiska inriktning.

Kommentar från Vestums styrelseordförande, Conny Ryk:
Under det senaste halvåret har vi genomfört en mängd aktiviteter för att adressera frågor om finansiering, koncernens fortsatta verksamhetsinriktning och centrala kostnader. Det är glädjande att vi har varit framgångsrika i detta arbete och därmed kan avsluta den strategiska översynen. Processen varade i två kvartal och under denna period lyckades vi minska finansiell nettoskuld med 466 MSEK samtidigt som den finansiella nettoskulden i relation till EBITDA minskade från 2,9x till 2,5x, vilket är inom vårt finansiella mål. Vestum är idag en renodlad koncern med ökad specialisering, stärkt balansräkning, förbättrad finansiell profil och minskade operationella och finansiella risker. Vi är därför, inte minst drivet av den nya kapitalstrukturen med väsentligt större andel bankfinansiering, återigen redo att växa genom förvärv och då med fokus på tillväxtmarknader. Vi ser bland annat goda möjligheter att addera förvärvad tillväxt till Water-segmentet där Vestum erbjuder specialiserade produkter som förbättrar vatteninfrastrukturen och möjliggör effektivisering av energi- och vattenförbrukning. Sammantaget har aktiviteterna inom ramen för den strategiska översynen lett till en stärkt förmåga att generera höga och stabila kassaflöden, vilka över tid kan användas till både tillväxt och aktieutdelning.