Beslut vid extra bolagsstämma i Vestum AB (publ)

Vid extra bolagsstämman i Vestum AB (publ) idag den 1 november beslutade stämman om ändringar i bolagets styrelse och inrättande av incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner av serie 2023/2026.

Ändringar i bolagets styrelse
Den extra bolagsstämman beslutade att Conny Ryk, för tiden fram till nästa årsstämma, utses, och därmed ersätter Per Åhlgren, som styrelseordförande. Per Åhlgren kommer att förbli styrelseledamot.

Bolagsstämman beslutade vidare att styrelsearvode för Conny Ryk och Per Åhlgren ska vara 1 000 000 kronor respektive 250 000 kronor på årsbasis, beräknat pro rata för återstoden av perioden fram till nästa årsstämma.

I tillägg till ovan noteras att Olle Nykvist på egen begäran meddelat att han lämnar styrelsen i samband med den extra bolagsstämman. Olle Nykvist kommer dock fortsatt vara aktiv i bolagets ledning i sin roll som General Counsel & Head of Group functions.

Inrättande av incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner av serie 2023/2026
Den extra bolagsstämman beslutade om ett incitamentsprogram under vilket bolaget erbjuder upp till 95 anställda inom koncernen att förvärva teckningsoptioner i bolaget. Deltagarna kommer bestå av personer som är anställda på bolagets huvudkontor och nyckelpersoner i dotterbolag till bolaget som har rätt att tilldelas högst 40 000 optioner per person.

Högst 3 800 000 teckningsoptioner kommer att emitteras till bolaget själv eller av bolaget anvisat dotterbolag med en efterföljande överlåtelse till deltagarna i incitamentsprogrammet. Deltagarna kan utnyttja teckningsoptionerna för teckning av aktier i bolaget under tiden från och med den 1 december 2026 till och med den dag som infaller 30 kalenderdagar därefter, till en teckningskurs motsvarande 150 procent av den framräknade genomsnittliga volymviktade betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden 20 november 2023 till och med 1 december 2023.

Stämmoprotokoll och fullständiga beslut
Protokollet från den extra bolagsstämman, inklusive de fullständiga besluten, kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.vestum.se.

Finansiella rapporter

Rapporter, Årsredovisningar, webbsändningar och presentationer finns här.

Finansiella rapporter

Aktien

Vestums aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Main Market.

Se kurs och utveckling

Finansiell kalender

Prenumerera och se när nästa rapporttillfälle är.

Finansiell kalender