Vestum har genomfört den strategiska avyttring som aviserades den 3 april 2023

Den 3 april 2023 offentliggjordes att Vestum AB (publ) (”Vestum”) – genom Lakers Group AB (publ) – ingått avtal om att avyttra en portfölj av bolag som tidigare ingick i Lakers Group, att tillträde förväntades ske under andra kvartalet 2023 samt att tillträdet var föremål för erforderliga myndighetstillstånd. Den 26 juni 2023 offentliggjordes att Vestum hade erhållit erforderliga myndighetstillstånd och att tillträdet förväntades ske den 6 juli 2023.

Vestum har i dag genomfört den strategiska avyttringen. Den säkerställda obligation om 950 MNOK som emitterats av Vestums koncernbolag Lakers Group AB (publ) kommer därmed, som tidigare aviserats, att lösas in med medel från köpeskillingen och bankskuld. Vestum har med anledning av avyttringen uppdaterat befintlig kreditfacilitet med Danske Bank A/S, Sverige Filial, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank AB (publ), inklusive en höjning av facilitetsutrymmet från 900 MSEK till 1 200 MSEK.

Med hänsyn till den genomförda avyttringen har Vestum beslutat att ändra datum för delårsrapporten för andra kvartalet 2023. Delårsrapporten för andra kvartalet 2023 kommer därmed att offentliggöras den 29 augusti 2023 i stället för den 18 augusti 2023.

Finansiella rapporter

Rapporter, Årsredovisningar, webbsändningar och presentationer finns här.

Finansiella rapporter

Aktien

Vestums aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Main Market.

Se kurs och utveckling

Finansiell kalender

Prenumerera och se när nästa rapporttillfälle är.

Finansiell kalender